PHONE: +420 222 315 255

MON-FRI: 9.00 - 17.00h

Možnost mediace v rozvodovém řízení

V řízení o rozvod manželství je soud povinen usilovat o smíření manželů a vést je k odstranění příčin rozvratu.  Dle ustanoveni § 474 odst. 1 z. ř. s. v platném znění vede soud rovněž za účelem ochrany zájmu dítěte rodiče k nalezení smírného řešení. Toho mohou dosáhnout nejen při ústním jednání, ale i mimosoudně. 

Jedním ze způsobů mimosoudního řízení sporu je mediace prováděná zapsaným mediátorem na základě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. Na osobě mediátora se mohou účastnící dohodnout (pokud se nedohodnou, soud jej vybere ze seznamu vedeného ministerstvem). Takováto mediace může být dobrovolná, ale i povinná. Soud může nařídit účastníkům řízení první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu tří hodin, je-li to účelné a vhodné. 

Soud může rozvod manželství přerušit a uložit rodičům na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Pokud nedojde ke smíření manželů, po uplynutí třech měsíců soud v řízení pokračuje. 

ARSYLINE 2016
Warning

Close