PHONE: +420 222 315 255

MON-FRI: 9.00 - 17.00h

Rodičovské povinnosti

Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem práva a povinnosti. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů. Rodiče mají zejména ochranné pravomoci vůči svým dětem. Ustanovení § 858 občanského zákoníku stanovuje jejich práva a povinnosti spočívajíci zejména v: 

  • Péči o dítě, zahrnující především péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
  • Ochraně dítěte
  • Udržování osobního styku s dítětem
  • Zajišťování jeho výchovy a vzdělání
  • Jeho zastupování a spravování jeho jmění
  • Zajišťování jeho výchovy a vzdělání
  • Určení místa jeho bydliště  
  • Jeho zastupování a spravování jeho jmění

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičů, přičemž její trvání a rozsah může změnit jen soud nebo přímo zákon. Za závažných okolností ji může být rodič zbaven (§ 865 občanský zákoník).

Je důležité, aby byla rodičovská odpovědnost vždy vykonávána v souladu se zájmy dítěte (§ 875 o. z.). Před rozhodnutím dotýkajícím se zájmům dítěte, má rodič ze zákona povinnost komunikovat dítěti vše potřebné v rozsahu, aby si dítě bylo schopné vytvořit vlastní názor k dané věci, který sdělí rodičům. Tato povinnost se neuplatní v případě, pokud dítě není schopné přijmout sdělení nebo pokud si není schopné vytvořit k němu vlastní názor, anebo není-li schopné svůj vlastní názor vyjádřit. Při rozhodování musí rodiče brát v úvahu názor dítěte. 

Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte a zejména mají odpovědnost za jeho řádnou výchovu a vývoj. Musí ji přitom vykonávat ve vzájemné shodě a být pro dítě všestranným příkladem, zejména pokud se jedná o způsob života a fungování rodiny. Rovněž jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů

Osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě. Výkon tohoto práva náleží oběma rodičům, i když je dítě v péči jen jednoho z rodičů – tehdy má druhý rodič právo stýkat se s dítětem v rozsahu, který je v zájmu dítěte (ledaže by soud styk zakázal nebo jinak omezil).

Další důležitou povinnost představuje povinnost obou rodičů zdržet se všeho, co by narušovalo vztah dítěte k jeho rodičům, nebo co by ztěžovalo výchovu dítěte a bylo v rozporu s jeho zájmy.  

 


ARSYLINE 2016
Warning

Close