TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Pracovní právo

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní podmínky, ochranu zdraví zaměstnanců, právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů a vztahy kolektivní povahy související s výkonem práce. Hlavní pramen je zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.

V pracovním právu zaměřeném na ochranu zaměstnanců řešíme zejména následující právní případy

 1. vznik pracovního poměru - sjednání pracovní smlouvy
 2. neplnění a porušování pracovních povinností zaměstnance či zaměstnavatele
 3. skončení pracovního poměru 
 4. dohody o hmotné odpovědnosti
 5. pracovně právní spory a zastupování zaměstnanců v soudním řízení

Vznik pracovního poměru - sjednávání pracovních smluv

Naše advokátní kancelář Vám připraví či zpřipomínkuje Vaši pracovní smlouvu s ohledem na Vaše zájmy a pracovní povinnosti. Pracovní smlouva je předpokladem pro vznik pracovního poměru.

Pracovní poměr vzniká pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke dni, který je ve smlouvě uveden, nebo jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Z pracovního poměru vyplývají povinnosti jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci.

Zákoník práce stanovuje pouze tři povinné náležitosti, které musí pracovní smlouva obsahovat:

 • druh práce - přesné vymezení, důležité pro plnění základních povinností vyplývajících z pracovního poměru
 • místo výkonu práce - důležité pro případné změny pracovních podmínek, pokud jde o přeložení zaměstnance nebo vyslání na pracovní cestu
 • den nástupu do práce - tímto dnem vzniká pracovní poměr

Kromě toho musí samozřejmě smlouva obsahovat všechny náležitosti písemných právních úkonů, jako je identifikace účastníků, jejich podpisy a další.

Změna pracovní smlouvy je nejjednodušší, pokud se na ní obě strany dohodnou. Musí být provedena písemně s podpisem zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnavatel může zaměstnance přeřadit na jiné místo výkonu za určitých podmínek:

 • pracovník nemá dlouhodobě dobré pracovní výsledky a byl vyzván k nápravě,
 • nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon práce,
 • porušil pracovní kázeň,
 • je trestně stíhán za trestný čin, který je v souvislosti s vykonávanou prací,
 • pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon práce,
 • nemůže-li pracovník konat práci pro prostoje způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, pro odvrácení živelné pohromy nebo hrozící nehody a zmírnění následků.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme se všemi právními kroky, které zajistí bezproblémovou změnu Vaší pracovní smlouvy.

Neplnění a porušování pracovních povinností zaměstnance či zaměstnavatele

Podle pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro jeho plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní podmínky stanovené předpisy nebo smlouvou. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a jiných předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práce, které by neodpovídaly jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti a nesmí vystavovat zaměstnance zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví. 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti při práci, o rizicích práce musí být informován před jejich působením. Pokud výkon práce ohrožuje jeho zdraví, může ho odmítnout. Zaměstnanec má současně povinnost se podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, dbát o bezpečnost svou a dalších fyzických osob.

Povinností zaměstnanců mimo jiné je:

 • účast na školeních zaměřených na bezpečnost
 • podrobit se preventivním prohlídkám
 • dodržovat předpisy, pracovní postupy, 
 • používat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky
 • nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky
 • oznamovat nedostatky, závady na pracovišti, pracovní úrazy
 • podrobit se zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu

Skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou končí samozřejmě uplynutím sjednané doby.

Dohoda
Zaměstnavatel i zaměstnanec se dohodnou na rozvázání pracovního poměru ke sjednaném datu. Dohoda o rozvázání poměru má písemnou podobu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Výpověď
Výpověď z pracovního poměru musí být písemná. Zaměstnavatel ji může dát pouze z důvodu jasně stanoveného podle zákona:

 • přemisťuje-li nebo ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným
 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění z povolání či dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost
 • zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy

Okamžité skončení pracovního poměru
Jedná se o velmi přísný institut skončení pracovního poměru, ke kterému musí být vždy dány zvláštní zákonné důvody.

Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnanců

Naše advokátní kancelář Vás bude profesionálně zastupovat při sjednávání dohody o hmotné odpovědnosti s Vaším zaměstnavatelem.

Uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti přebírá zaměstnanec odpovědnost za svěřené ceniny, hotovosti, zboží, zásoby materiálu atd. a odpovídá za případný vzniklý schodek. Tuto dohodu je možné uzavřít i se zaměstnancem, který pracuje pouze na dohodu (o provedení práce či pracovní činnosti), pokud dosáhl věku 18ti let. 

Pracovně právní spory 

Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení. Je samozřejmé možné spory vyřešit i mimosoudní cestou – pokusem o dosažení smíru.

Naše advokátní kancelář zastupuje zaměstnance nejčastěji ve sporech se zaměstnavateli o:

 • pracovně právních povinnostech zaměstnanců či zaměstnavatelů a jejich plnění či neplnění
 • případech skončení pracovního poměru - platnost či neplatnost výpovědi, okamžitého skončení apod
 • pracovní úrazy a náhrady škody na zdraví či majetků zaměstnanců

Pokud máte zájem o nezávaznou právní konzultaci týkající se pracovně právních vztahů, neváhejte si ji u nás objednat.

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům - malým a středním tuzemským společnostem i velkým nadnárodním firmám - komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva.

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní podmínky, ochranu zdraví zaměstnanců, právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů a vztahy kolektivní povahy související s výkonem práce.

Hlavním pramenem pracovního práva je zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.  

V pracovním právu zaměřeném na ochranu zaměstnavatelů řešíme zejména následující právní případy

 1. vznik pracovního poměru - sjednávání pracovních smluv včetně smluv manažerských
 2. skončení pracovního poměru - důraz na řádné a platné ukončení pracovního poměru
 3. dohody o hmotné odpovědnosti
 4. pracovně právní spory - zastupování zaměstnavatelů v soudním řízení

Dále se věnujeme i souvisejícím právním otázkách z pracovního práva

 • zastupování zaměstnavatelů v řízení před úřadem práce
 • zpracování a analýza pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • právní řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • odměňování zaměstnanců a jejich benefity
 • právní audity a due diligence v oblasti pracovního práva
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích a její řešení

Pokud máte zájem o právní služby z oblasti pracovního práva, neváhejte nás kontaktovat či si přímo objednat advokátní poradenství.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít