TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Vymáhání pohledávek

Klientovy pohledávky je nutné pečlivě analyzovat z hlediska jejich bonity a pravděpodobnosti jejich vymožení a na základě detailního rozboru je lze poté vymáhat dvěma způsoby:

  • mimosoudní vyrovnání pohledávky
  • soudní (rozhodčí) a exekuční řízení

Mimosoudní vyrovnání pohledávky

Mimosoudní řešení Vaší pohledávky je vždy individuální s ohledem na danou pohledávku a požadavky klienta.

Zpravidla zajišťujeme odeslání tzv. advokátní upomínky, telefonické nebo osobní jednání s dlužníkem, projednání námitek dlužníka při rozporování pohledávky, sjednání nového termínu úhrady dluhu s dlužníkem nebo sjednání splátkového kalendáře s dlužníkem, činnost směřující k dozajištění pohledávky či uznání pohledávky, sjednání rozhodčí doložky apod.

Soudní (rozhodčí) a exekuční řešení pohledávky

V případě, že mimosoudní řešení Vaší pohledávky není možné či vhodné, nastupuje její řešení soudní, popř. rozhodčí cestou.

  • žalobní řízení - zajištění a sjednání právního zastoupení klienta smluvním advokátem správce v soudním/rozhodčím řízení (v rozsahu převzetí případu, podání žaloby, zastupování při řízení, předání pravomocného platebního rozkazu/rozsudku/rozhodčího nálezu s vyznačením doložky o nabytí právní moci) a kontrola splnění povinnosti žalovaného dlužníka uložené pravomocným exekučním titulem 
  • rozhodčí řízení - nahrazuje žalobní řízení před soudem v případě, že byla mezi stranami sjednána rozhodčí doložka, řízení je zpravidla rychlejší a efektivnější než řízení před soudem
  • exekuční řízení - zajištění a sjednání právního zastoupení klienta v exekučním řízení (v rozsahu převzetí případu, podání návrhu na nařízení exekuce, zastupování při exekuci a vyúčtování nákladů exekuce) a zajištění exekutora k provedení exekuce 

! ÚSPĚŠNOST VYMOŽENÍ NÁMI VYMÁHANÝCH POHLEDÁVEK DOSAHUJE 93%!

V případě, že máte zájem vymáhání pohledávek naší advokátní kanceláří, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít