TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Občanské právo

V rámci práva občanského poskytujeme našim klientům právní služby zejména v následujících právních oblastech:

 1. ochrana osobnosti
 2. smluvní právo
 3. řešení sporů
 4. jednostranné právní úkony
 5. závazky z deliktů a jiných právních důvodů
 6. zastupování v občansko-právních sporech

Ochrana osobnosti

Právní služby ochrany osobnosti se týkají následujících právních oblastí ochrany:

 • ochrana podoby a soukromí fyzických osob
 • výkon a ochrana práva na duševní a tělesnou integritu
 • práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení
 • nakládání s částmi lidského těla za života i po smrti

Smluvní právo 

Smlouva je minimálně dvoustranný právní úkon, který zakládá mezi stranami vzájemné závazky - práva a povinnosti. Ve smluvním právu naše advokátní kancelář zajišťuje kompletní právní služby při přípravě, připomínkování a změnách nejdůležitějších smluvních typů:

 • kupní, směnné a darovací smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • nájemní smlouvy a smlouvy pachtovní (místo peněz se může hradit i část výnosu z věci, zejména u zemědělských pozemků či celého závodu)
 • licenční smlouvy - oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
 • smlouvy o výpůjčce (nezužitkovatelná věc bezplatně), zápůjčce (zastupitelná věc bezplatně i za odměnu) a úvěru (peníze za odměnu - úroky)
 • smlouvy o úschově a smlouvy o skladování
 • smlouvy příkazní, zprostředkovatelské, komisionářské a smlouvy zasílatelské
 • smlouvy o přepravě osob a věcí
 • pojistné smlouvy
 • smlouvy o zájezdu (v cestovním ruchu)

Dále se věnujeme i přípravám smluv, které nejsou zařazeny mezi výše uvedené smluvní typy - tzv. smlouvy inominátní.

Jednostranná právní jednání

Závazky zde vznikají toliko z právního jednání jediné osoby, nevyžaduje se tedy uzavření smlouvy. Mezi jednostranná právní jednání patří typicky:

 • veřejný příslib (příslib odměny či vypsání ceny)
 • slib odškodnění

Závazky z deliktů a jiných právních důvodů

Deliktem se zde rozumí zpravidla porušení smlouvy, zákona anebo dobrých mravů, na základě kterého vznikne újma poškozenému a škůdce je povinen mu ji nahradit. Pro své klienty zajišťujeme právní vymáhání jim způsobené škody na zdraví, majetku jakož i újmy nemajetkové.

Mezi závazky z jiných právních důvodu se řadí závazky z bezdůvodného obohacení, které pro své klienty vymáháme, jakož i závazky z nepřikázaného jednatelství a upotřebení jiné věci.

Zastupování v občansko-právních sporech

Naše advokátní kancelář právně zastupuje své klienty v pozicích žalobců i žalovaných. Jako řešení sporů se dle problematiky konkrétního případu volí zpravidla 3 způsoby právního postupu:

 1. mimosoudní vyjednávání s protistranou s cílem k dosažení společně vyhovujícího řešení a podpisu dohody o narovnání sporných práv a povinností
 2. soudní řešení sporů - zastupování u všech instancí soudní soustavy (soudy okresní, krajské a vrchní + Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Soud Ústavní)
 3. rozhodčí řízení - v případech, kdy je sjednána mezi stranami rozhodčí doložka o podřízení se pravomoci stálému rozhodčímu soudu či rozhodčímu orgánu ad hoc

V případě, že máte zájem o naše právní služby z oblasti občanského práva, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít