TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Akcie

Je označení pro cenný papír, s kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle Zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku a.s. (osoba, která se podílí na základním kapitálu a.s., může vykonávat práva akcionáře, i když a.s. dosud nevydala akcie či zatímní listy od zápisu základního kapitálu do OR).

Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na jednotlivé akcie. Akcie je dělí na akcie listinné a zaknihované a akcie na jméno a na majitele.

Číst dále

Akciová společnost

Je obchodní kapitálová společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Společníci se na ni podílí prostřednictvím akcií. Akcionáři se však zásadně na činnosti a.s. nepodílí osobními výkony a jména akcionářů se nezveřejňují (též anonymní společnost) s výjimkou jediného akcionáře.

Akciová společnost je uzavřená korporace (počet akcionářů je omezen počtem akcií), s vázaným členstvím (nelze jednostranně vypovědět společenský poměr, lze jen převést akcie na jiného).

Orgány společnosti je Valná hromada (zde rozhodují akcionáři), představenstvo (výkonný orgán jedná za společnost) a dozorčí rada (dozoruje nad představenstvem).

Číst dále

Dividenda

Představuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, pokud valná hromada schválila jejich výplatu za dané účetní období.

Stanovuje se jako poměrný podíl (poměr nominále akcií akcionáře k souhrnu nominále všech akcií jiné pravidlo může být u prioritních akcií) z té části čistého zisku a.s. za příslušné účet. období, která je dle rozhodnutí valné hromady a v mezích zákona určena k rozdělení.

Dozorčí rada a.s.

Je dozorčí orgán akciové společnosti s kontrolními pravomocemi. Má minimálně 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu. (Počet členů musí být dělitelný 3). Existuje neslučitelnost funkcí s členem představenstva, prokuristou či osobou oprávněnou jednat jménem a.s.

Členové se volí na volební období dle stanov, max. pak 5 let (první funkční období je 1 rok od vzniku).

Působnost Dozorčí rady akciové společnosti:

 • kontrolní
  • dohlíží na výkon působnosti představenstva a výkon podnikatelské činnosti a.s.
  • přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty; své vyjádření předloží na VH
  • respektuje žádosti akciové minority
 • řídící
  • svolá mimořádnou valnou hromadu, je-li to v zájmu a.s., a navrhuje potřebná opatření
  • stanoví-li to stanovy, může volit a odvolávat představenstvo,
 • jednatelská
  • určuje svého člena, který zastupuje a.s. v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
  • nahlíží do všech dokladů a záznamů a prověřuje jejich správnost (kontroluje soulad se skutečným stavem i s právními předpisy a stanovami)
Číst dále

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jež je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Minimální počet zakládajících osob stanovuje zákon o obchodních korporacích na 3, a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické či právnické.

Zájemci založení družstva písemně pověří svolavatele (může jím být pouze fyzická osoba) vypracováním stanov. Stanovy musí mít formu veřejné listiny a musí obsahovat alespoň minimální obligatorní náležitosti (firmu, sídlo, předmět podnikání nebo činnosti, výši základního členského vkladu, způsob a lhůtu splacení, postup při svolávání členské schůze, počet členů orgánů, práva a povinnosti...). V opačném případě je soud shledá neplatnými i bez návrhu. O přijetí stanov rozhoduje ustavující schůze, a to vždy veřejně.
Číst dále

Evropská společnost

Evropská společnost představuje formu nadnárodní společnosti, jejíž úprava vychází z komunitárních předpisů. Základem je nařízení rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (nařízení o SE), na to navazuje směrnice Rady 2001/86/ES (směrnice o SE).

Nařízení o SE předpokládá vydávání zákonů v členských státech, které vyplní mezery, které nařízení vědomě vytváří. Nařízení o SE upravuje pouze základní statusové otázky, jejichž okruh není zdaleka vyčerpávající.

Nařízení buď opravňuje členské státy k vytvoření zvláštního pravidla  členské státy mohou upravit příslušné otázky pro SE, aniž se musejí ohlížet na ustanovení, která aplikují na vlastní akciovou společnost, limitovány jsou příslušnými evropskými směrnicemi, nebo odkazuje přímo na akciové právo členských států  není členský stát ohledně dané otázky oprávněn vytvořit pro evropskou společnost jiná ustanovení.   

Výhody evropské společnosti:

 • většina právních řádů nepřipouští přemístění zapsaného sídla do zahraničí, aniž by přitom nedocházelo k jejímu zrušení a tím i přerušení kontinuity právní osobnosti. Evropská společnost umožňuje přemístit sídlo do jiného státu, čímž dojde ke změně subsidiárně aplikovatelné právní úpravy.
 • Evropská společnost má více flexibilní strukturu řízení a správy, čl. státy jsou povinny, aby se SE se sídlem na jejich území mohla organizovat jak podle dualistického, tak podle monistického modelu (jenom představenstvo)  

Kapitálová struktura:

Neliší se od běžné akciové společnosti. Vytváří se povinný základní kapitál, který je rozvržen do akcií a musí být vyjádřen v měně EURO. Výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku 120.000 EUR, ledaže národní právo pro a.s. podnikající v určitém oboru požaduje částku vyšší. 

Číst dále

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Hlavním cílem je usnadnit spolupráci mezi podnikateli z různých členských států. Právní úprava je nařízení Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V platnost vstoupilo dne 31. 7. 1985, účinnost 1. 7. 1989, s výjimkou čl. 39, 41, 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti. U nás v účinnosti od 1. 5. 2004.  

Od družstva i obchodních společností v ČR se EHZS odlišuje předmětem činnosti, který musí splňovat tyto podmínky:

 • Pozitivní vymezení činnosti:
  • jde o činnost, jejímž účelem je ulehčovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost jeho členů, jakož i zlepšovat a zvyšovat výsledky této činnosti,
  • činnost sdružení musí mít souvislost s hospodářskou činností jeho členů,
  • činnost sdružení může být ve vztahu k hosp. činnosti jeho členů jen činností pomocnou.
 • Negativní vymezení účelu sdružení:
  • účelem sdružení není dosažení vlastního zisku, nýbrž podpora růstu zisku členů, sdružení může dosahovat zisků musí být však rozdělen mezi členy,
  • sdružení nesmí vykonávat výkonnou nebo kontrolní moc nad činností svých členů nebo činností jiného podnikatele (nemůže být ovládající ani řídící osobou ve smyslu ust, § 74 Zákona o obchodních korporacích), sdružení může vykonávat ve vztahu ke svým členům i jiným osobám EHZS koordinační činnost.

Sdružení tedy nemůže místo členů vykonávat jejich činnost a současně nemůže mít předmět činnosti nezávislý na činnosti jeho členů. Například sdružení, jehož členy budou advokáti, nemůže samo vykonávat advokacii ale pouze pomocné činnosti organizovat školení, vyhledávat klienty apod.

Nejvíce EHZS bylo založeno v oblasti služeb, 90 % tvoří soukromí sektor. Sdružení může, ale nemusí být právnickou osobou, to závisí na právní úpravě členského státu, je však vždy možným účastníkem hmotněprávních i procesních vztahů

Číst dále

Firma

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, a který tedy musí užívat při svém podnikání. Výraz firma se užívá běžně jako synonyma pro pojem podnik či obchodní společnost, ale vždy to nemusí být totéž (firmu má i fyzická osoba, pokud je zapsána v obchodním rejstříku).

Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Dodatkem je například označení formy obchodní společnosti (např. s.r.o. nebo a.s.). 

Při tvorbě názvu firmy je nezbytné dodržet zejména následující pravidla:

 • firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou
 • firma nesmí působit klamavě
 • firma musí jasně a určitě odlišovat podnikatele od jiných podnikatelů.

Fůze

Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností. Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do Obchodního rejstříku.

Existují dva typy fúze:

 • sloučení - zánik obchodní společnosti (předchází zrušení bez likvidace),  jejíž jmění přechází na jinou obchodní společnost (A, B > B zrušeno a majetek přechází do A > A), společníci zanikající obchodní společnosti se stávají společníky nástupnické obchodní společnosti, zúčastněna je zanikající i nástupnická obchodní společnost
 • splynutí - zánik 2 a více obchodních společností, jmění přechází na nástupnickou obchodní společnost (A,B > obě zrušeny > vznik C), i zde společníci zůstávají, zúčastněné jsou jen zanikající obchodní společnosti.

Investiční fond

Je právnická osoba jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování (změna předmětu později není možná). Obchodní firma obsahuje označení uzavřený investiční fond. 

Peněžní prostředky shromažďuje investiční fond od veřejnosti upisováním akcií.  K činnosti investičního fondu je třeba povolení Komise pro cenné papíry (obdobně jako u investiční společnosti) a o povolení mohou požádat pouze zakladatelé a.s., která dosud nevznikla.

Tato akciová společnost nesmí být založena na základě veřejné nabídky akcií. Investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty, jejich převoditelnost nesmí být omezena. Nesmí vydávat např. zatímní listy, prioritní akcie, dluhopisy.

Vlastní kapitál investičního fondu, která nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musí činit v době udělení povolení k jeho činnosti v Kč částku odpovídající alespoň 300 000 EUR.

Číst dále
Načíst další
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít