TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Daňové a finanční právo

Naše advokátní kancelář poskytuje specializované právní služby v oborech daňového a finančního práva se zaměřením na zastupování klientů před finančními a celními úřady v daňovém řízení a dále na zastoupení klientů při žalobách ve správním soudnictví proti nezákonnému vyměření daně, proti nečinnosti správců daně apod. 

Poskytujeme daňově poradenské služby ve všech daňových oblastech ve snaze navrhnout klientům z daňového hlediska co nejefektivnější řešení jejich obchodních transakcí a podnikatelských záměrů.

Výsledkem daňového poradenství je snaha o zajištění co největších daňových úspor v rámci přísného souladu s aktuální daňovou legislativou.

Daňové právo 

Daň je platební povinnost, kterou stanoví stát zákonem pro získání příjmů na úhradu společenských potřeb. Jedná se o povinnou a nenávratnou platbu vybíranou státními nebo jinými veřejnými orgány od fyzických i právnických osob k úhradě výdajů souvisejících s činností těchto orgánů.

Daňové řízení je řízení vedené správcem daně za účelem stanovení daně, jejího vyměření, vybrání, vyúčtování, kontroly splnění povinnosti. Je vždy neveřejné, zahájené správcem daně na základě přijaté žádosti. Cílem je stanovit a vybrat daň tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. 

Stádia daňového řízení lze rozdělit: 

 • zahájení řízení
 • zjišťování podkladů včetně zajištění průběhu a účelu řízení
 • vydání rozhodnutí
 • přezkoumání rozhodnutí
 • výkon rozhodnutí 

Účastníci daňového řízení 

 • Správce daně
  Správce daně je správní orgán nebo orgán obce, který vede daňové řízení. Je povinen jednat v souladu se zákony a právními předpisy. Prioritně chrání zájmy státu.  
 • Daňové subjekty
  Daňovým subjektem je poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické nebo právnické osoby.
  Daňový subjekt se dále dělí na: 
  • poplatník -  osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. 
  • plátce – odvádí pod vlastní majetkovou odpovědností správci daně daň vybranou od poplatníků  nebo sraženou od poplatníků 
 • Třetí osoby

Do daňového řízení mohou vstupovat také třetí osoby. Jsou jimi například svědci, osoby, které mají listiny a jiné věci potřebné v řízení, znalci, auditoři, tlumočníci a další. Nabízíme vám zastupování ve všech etapách daňového řízení, daňově poradenskou činnost či pomoc s koncepty mezinárodních struktur a optimalizaci daňového sytému. 

Finanční právo

Finanční právo je souhrnem právních norem, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžních prostředků. Jsou to vztahy, ve kterých vystupuje nebo do nich zasahuje stát nebo které se přímo či alespoň zprostředkovaně týkají peněžní masy.

První část finančního práva se týká obecných poznatků, druhá část se zabývá  právní úpravou veřejných rozpočtů, právní úpravou daní, poplatků, cla a dalších povinných dávek, právní úpravou úvěru, právní úpravou měny a peněžního oběhu, devizového hospodářství a finančního trhu.

V případě, že máte zájem o naše právní služby z oblasti daňového či finančního práva, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít