TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Rodinné právo

Rodinné právo je soubor právních norem upravující osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Manželství vzniká projevem muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Souhlas obou musí být svobodný a úplný.

Pokud využijete služeb naší advokátní kanceláře, můžete si být jisti, že smlouvy budou platné, úplné a do budoucnosti z nich nevzejdou problémy a všechny spory budou rychle a jasně vyřešeny. 

V právu rodinném poskytujeme komplexní advokátní poradenství v následujících právních věcech:

 • předmanželské smlouvy a smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • zastupování a příprava rozvodů „dohodnutých“ a rozvodů „nedohodnutých“
 • vypořádání společného jmění manželů
 • řešení bytových vztahů po rozvodu
 • výživné nezletilých a zletilých dětí, vztahy a spory mezi rodiči a dětmi
 • nároky neprovdaných matek a jejich dětí vůči otci
 • mimosoudní uznávání otcovství / určování otcovství / soudní řízení o určování otcovství

Předmanželské smlouvy a smlouvy o zúžení/rozšíření společného jmění manželů

Předmanželská smlouva je nástroj k úpravě majetkových vztahů mezi manželi. Prostřednictvím této smlouvy lze upravit, že veškerý majetek, který si jeden z manželů pořídí, je jeho výhradním vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů. Dají se upravit také práva k pořizovaným nemovitostem v době manželství. V případě rozvodu pak odpadají spory o tom, komu konkrétní majetek patří.

Je možné manžely rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. V případě nemovitosti nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí.

Rozvody „dohodnuté“ a rozvody „nedohodnuté“

Rozvod dohodnutý může rozvodové řízení značně zjednodušit. V případě dohodnutého rozvodu se nezabývá soud otázkou rozvrácenosti manželství a bez nějakých problémů manžele rozvede. Musí však být splněny všechny tyto podmínky:

 • manželství musí trvat alespoň jeden rok
 • manželé už spolu nežijí nejméně šest měsíců
 • k návrhu se připojují oba manželé

K žalobě o rozvod musí být navíc připojena písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy manželů, která upravuje vypořádání majetku, práva a povinnosti společného bydlení a vyživovací povinnost. V případě, že mají děti, musí být součástí i pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova a výživa nezletilých dětí.

V případě nedohodnutého rozvodu řeší celý spor mezi manžely soud a určuje, kdo může za rozpad manželství. Tady se bez právníka ani jedna ze stran neobejde.

Vypořádání společného jmění manželů

Není-li dohodnuto jinak, společné jmění manželů tvoří vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právního obchodu. Může se jednat o věci, práva (i ta mají majetkovou hodnotu) nebo dluhy. Pokud se dluhy týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů nebo je převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, nejsou součástí společného jmění manželů.

Společné jmění manželů není dále to, co:

 1. slouží osobní potřebě jednoho z manželů
 2. nabyl dědictvím nebo darem pouze jeden z manželů,
 3. nabyl jeden z manželů a patří to do výlučného vlastnictví tohoto manžela,
 4. nabyl jeden z manželů, jako náhradu na přirozených právech
 5. nabyl jeden z manželů jako náhradu za poškození, ztrátu nebo zničení výlučně svého majetku.

Řešení bytových vztahů po rozvodu

Bytové vtahy po rozvodu řeší Smlouva o vypořádání majetkových vztahů po rozvodu. Smlouva musí obsahovat úředně ověřené podpisy a je součástí nesporného rozvodu, kdy soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství.

Jednou z možností je byt prodat a částku si rozdělit na polovinu. Pokud jeden z manželů chce v bytě zůstat, po dohodě může druhého vyplatit. Pokud na byt existuje stále hypotéka, je možné ji převést pouze na jednoho z manželů při splnění podmínek banky. 

Výživné nezletilých a zletilých dětí, vztahy a spory mezi rodiči a dětmi

Výživné je charakterizováno jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, penězi ocenitelných, které poskytuje jedna osoba druhé proto, aby ji vyživovala a uspokojila její životní potřeby. 

Nejčastějším druhem vyživovací povinnosti je vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, které nejsou schopny se živit samy. Pokud dítě i po dosažení věku 18 let nadále studuje, trvá povinnost až do konce studia, které musí být však smysluplné. Oba rodiče musí přispívat na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má zase právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

Při určování výživného se vychází z možností rodiče, který má výživné platit. Výživné se stanoví soudem buď schválením dohody rodičů o plnění vyživovací povinnosti, odpovídá-li zájmům dítěte, nebo vlastním rozhodnutím soudu. 

Nároky neprovdaných matek a jejich dětí vůči otci

Neprovdaná matka má právo žádat po otci, i pravděpodobném, finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím i mateřstvím. Pokud se matka s otcem dítěte nedohodnou, příspěvky mohou být vymahatelné přes soud. V tomto případě je rozhodující, zda došlo k určení otcovství nebo nikoliv.

Mimosoudní uznávání otcovství / určování otcovství / soudní řízení o určování otcovství

Otcovství je vztah otce k dítěti. Otec má povinnost se s matkou podílet na materiálním zabezpečení, výživě a výchově dítěte, utváření morálních hodnot a rozvoji osobnosti dítěte. 

První domněnkou platí otcovství manžela matky, pokud se dítě narodilo v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. Pokud je první domněnka vyloučena, pak je otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním nebo okresním soudem podle bydliště dítěte. Třetí domněnka nastupuje v případě, že nedošlo k určení podle  dvou předchozích. Dítě, matka nebo muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, mohou navrhnout, aby otcovství určil soud. Dítě musí být v procesu zastoupeno kolizním opatrovníkem, kterým bývá zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. V průběhu soudního řízení je třeba prokázat, že muž, který má být označen za otce, měl skutečně s matkou dítěte pohlavní styk. Pokud je dítě počato umělým oplodněním, za otce se považuje muž, který dal k oplodnění souhlas. 

Pokud máte zájem o více informací z rodinného práva, neváhejte si objednat nezávaznou právní konzultaci.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít