TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Právo duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Právo duševního vlastnictví je souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy, které vznikají při tvůrčí činnosti, netvůrčí obchodní činnosti nebo činnosti, jejímž výsledkem je nehmotný statek. 

Hodnota duševního vlastnictví je závislá na míře následné využitelnosti, přínosu pro jedince a společnost. Duševní právo je možné v jeho podobě směňovat, užívat, ale i ochraňovat.

Právo duševního vlastnictví se nejčastěji dělí na

  • autorské právo
  • práva průmyslová

Autorské právo

Zabývá se právními vztahy tvůrců nebo autorů děl a uživatelů těchto děl. (např. hudebníci, spisovatelé, filmaři …) Pomocí tohoto práva poskytuje stát autorům po danou dobu práva k jejich dílům.  Autorské právo nechrání samotné myšlenky nebo ideje, ale pouze konkrétní dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora.  

V České republice je ochrana duševního vlastnictví zakotvena v čl. 34 Listiny základních lidských práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky. Stěžejní úpravu autorského práva představuje u nás zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

Ustanovení se vztahují hlavně na díla autorů, kteří jsou státními občany České republiky a to ať už vytvoří své díla kdekoliv. Na díla a výkony cizích státních příslušníků se vztahují pouze v případě, pokud to stanoví mezinárodní smlouvy. 

Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaným rokem a jménem autora.

Průmyslová práva

Ochraňují výsledky technické tvůrčí činnosti (jako vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky a označení původu) a konstrukční schémata polovodičových výrobků a další. Vznikají rozhodnutím příslušného správního orgánu. Proces začíná registrací a schvalováním a následnou evidencí u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Mezi průmyslová práva například patří vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení, nové odrůdy rostlin nebo plemen zvířat, biotechnologické vynálezy a topografie polovodičových výrobků. 

Licence

Licence je povolení nebo oprávnění k činnosti nebo výkonu. V oblasti průmyslových práv je licence většinou k využívání utajovaného, chráněného nebo nezveřejněného technického řešení nebo práva na označení.

Nevýhradní licenční smlouva
Autor poskytuje uživateli svolení užívat jeho dílo a zároveň jej může užívat sám a poskytovat další licence dalším zájemcům. 

Výhradní licence 
V tomto případě autor dál licenci poskytovat nemůže a ani sám dílo využívat, pokud se s nabyvatelem licence nedohodne jinak. Licenci je možné omezit na konkrétní způsoby užití, omezit z hlediska místa, času nebo množství.

Náležitosti licenční smlouvy

  • přesná a nezaměnitelná identifikace stran – poskytovatele a nabyvatele
  • určení práv z průmyslového vlastnictví
  • vymezení práv
  • vymezení licenčních poplatků – jednorázové částky, majetkové hodnoty, protiplnění atd.

Výhradní smlouva musí mít písemnou podobu. Dále je možné sjednat, zda oprávnění může nabyvatel poskytovat dalším třetím osobám formou podlicence. Musí být vždy ale souhlas autora a po další osoby platí stejné podmínky co pro původního nabyvatele. Za poskytnutí licence je odměna, která není koncipována za užití díla, ale za udělení licence. Pokud nabyvatel licenci dostatečně nevyužívá, je možné odstoupení autora od smlouvy. 

V případě, že máte zájem o naše advokátní služby z oblasti práva duševního, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít