TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Podnikání

Podnikání

Samostatnost 
o způsobu podnikání rozhoduje podnikatel sám, nepodléhá příkazům nikoho jiného, není v žádném vztahu podřízenosti, není osobně podřízen svým obchodním partnerům (v řadě podnikatelských  profesí  určitá závislost na pokynech zákazníka je evidentní); samostatnost však nezbavuje povinnosti dodržovat právní předpisy a převzaté závazky; výsledky své činnosti realizuje smluvní formou, tj. prodejem výrobků, poskytováním služeb atd.  je třeba odlišit podnikání od provádění práce na základě pracovněprávního vztahu, kdy pracovník vykonává práci v rámci organizace zaměstnavatele, podle jeho dispozic, obvykle i v jeho provozovně a prostřednictvím jeho výrobních a pracovních prostředků.

Soustavnost
Neznamená, že  by muselo jít o činnost nepřetržitou a  trvalou  může se např. jednat o činnost sezónní, činnost s určitými přestávkami nebo při určitých příležitostech  nesmí to být ale činnost ojedinělá, vykonávaná jenom výjimečně a nahodile  předpoklad soustavnosti vyjadřuje požadavek opakovanosti jednotlivých jednání.

Uskutečňování vlastním jménem 
Vylučuje např. činnost společníků jménem společnosti nebo činnost pracovníků jménem zaměstnavatele, zahrnuje i činnost na základě mandátní smlouvy (komerční právníci, advokáti) nebo smlouvy o obchodním  zastoupení  zmocňující k uzavírání  smluv  jménem zastoupeného, protože podnikatel uzavírá s mandantem nebo zastoupeným mandátní smlouvu nebo smlouvu  o obchodním zastoupení svým vlastním  jménem, jeho profesí je zastupovat  bylo by možno ovšem namítnout,  že i zaměstnanec uzavírá  pracovní smlouvu vlastním jménem, avšak rozdíl bývá spatřován i v tom, že obchodní zástupce nebo advokát apod. má větší míru nezávislosti při výkonu své profese  hranice je zřejmá, když si uvědomíme, že  mezi členy orgánů  společností a společnostmi, pro něž pracují, jsou uzavírány také mandátní smlouvy, avšak tato činnost není považována za podnikání a tyto osoby nejsou považovány za podnikatele.

Na vlastní  odpovědnost 
Za podnikatele neodpovídá nikdo jiný, za své závazky odpovídá on sám, dopustí-li se porušení právní povinnosti, nese on sám odpovědnost s takovým porušením spojenou; jinak je tomu, jestliže se dopustí protiprávního jednání  zaměstnanec, který plní úkoly svého zaměstnavatele, odpovědnost vůči třetí osobě vzniká jeho zaměstnavateli a zaměstnanec nanejvýš odpovídá tomuto zaměstnavateli, protiprávní jednání je tedy přičteno jeho zaměstnavateli   podnikateli; jednání podnikatele  nelze přičíst jinému subjektu.

Za účelem zisku
Podnikatel se jí snaží získat majetkový prospěch, dosažení zisku je motivem podnikatelské činnosti; skutečnost, že v daném případě nebylo očekávání zisku uspokojeno, nemění nic na tom, že se jedná o podnikání, stejně jako je tomu při ztrátovém výdělku; zákon přiznává v některých případech postavení podnikatele i obchodním společnostem, které nebyly založeny za účelem podnikání; v praxi se vznáší  otázka, zda tento  prospěch musí mít  peněžitou povahu.

Podnikání je vymezeno tak, že se jedná o činnost prováděnou podnikatelem  musí se jednat o činnost vykonávanou osobou spadající pod výčet uvedený v § 420 a násl. Obč.Z.; tento výčet však je do jisté míry závislý i na tom, zda tyto osoby skutečně  podnikají, a z toho hlediska  je ustanovení § 420 ObčZ  kruhovou definicí: podnikatelem je ten kdo podniká, ale podnikání je  činnost vyvíjená podnikatelem

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít