TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Institut manželství

Uzavření manželství

Zákon dovoluje uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá podle zákona svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Toto prohlášení se činí veřejně a slavnostně před orgánem k tomu určeným a v přítomnosti dvou svědků. 

Manželství uzavírají snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho z nich. Před uzavřením manželství musí snoubenci předložit matričnímu úřadu zákonem předepsané doklady, jimiž musí snoubenci spolehlivě prokázat, že jsou splněny veškeré podmínky pro uzavření manželství. Doklady musí obsahovat náležitostí veřejných listin ( v případě, že byly doklady vydané orgány cizích států, musí být úředně přeloženy do českého jazyka a opatřený potřebnými ověřeními).


Občanský sňatek

Pokud snoubenci učiní svůj sňatečný projev vůle před orgánem veřejné moci v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek. 

Snoubenci musí při obřadu uvést, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, dále sdělí, že znají svůj zdravotní stav, a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů a svého bydlení, jakož i hmotného zajištění po uzavření manželství.

Manželství se uzavírá tak, že oddávající položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství. Kladnou odpovědí obou manželství vznikne. 

Při sňatečném obřadu snoubenci dále uvedou, jaké budou mít příjmení, a jaké bude příjmení jejich společných dětí. Mohou si zvolit, že příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, nebo oba si svá příjmení ponechají, anebo jeden z nich bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení. 

Poté, co proběhl občanský sňatek, nic nebrání tomu, aby proběhl církevní obřad. Církevní obřad by však následně neměl žádné právní následky. 

V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před zastupitelským úřadem České republiky nebo před orgánem k tomu zmocněným. 

Po uzavření manželství se manželům vydá oddací list


Jak a kam se obrátit 

Nejprve musí snoubenci vybrat termín a místo k uzavření manželství. Poté se obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá vybrané místo k uzavření manželství. Bližší informace sdělí snoubencům matriční úřad. 


Co musíte předložit

Před uzavřením manželství předloží snoubenci matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, Dotazník k uzavření manželství.

Snoubenec, který je občanem přihlášeným k trvalému pobytu v ČR, je dle § 33 zákona o matrikách povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k dotazníku přiložit: 

 • Platní doklad, kterým prokáže svojí totožnost,
 • Rodný list,
 • Doklad o státním občanství (platný doklad totožnosti – cestovní pas nebo občanský průkaz),
 • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu. 

Pokud byl některý ze snoubenců vdaný nebo ženatý, je potřeba doložit doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství – snoubenec musí předložit pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera. 

Jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, ta předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou plné moci. 

Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, nebo jestliže tato osoba trpí duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, musí doložit rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřeno doložkou právní moci. 

V případě že je jeden z manželů cizinec, musí prokázat svou totožnost a k předepsanému tiskopisu připojí výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, a dále: 

 • Doklad, kterým prokáže svoji totožnost,
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být starší než šest měsíců k datu uzavření manželství),
 • Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • Potvrzení o tom, že bude manželství uznáno za platné v domovském státě cizince, je-li uzavíráno zástupcem,
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jestliže byl cizinec rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, pokud žil cizinec v partnerství,
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ministerstvem vnitra, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o EHP, nebo jeho rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být starší 7 pracovních dnů ke dni uzavření manželství. 


Církevní sňatek 

Jestliže si snoubenci přeji uzavřít církevní sňatek, musí se obrátit na osobu pověřenou církví nebo náboženskou společností. 

Církevní sňatek obnáší stejné základní podmínky jako u občanského sňatku. Dodatečné podmínky se mohou dále lišit podle konkrétní církve a farnosti, kde má být sňatek uzavřen – může být vyžadovaná i předmanželská příprava nebo křest jednoho ze snoubenců. 

Sňatek se koná většinou ve farnosti jednoho ze snoubenců. Pokud má dojít k uzavření sňatku v jiné farnosti, budou snoubenci potřebovat získat propuštění ze své farnosti. 


Co musíte předložit 

Snoubenci musí nejprve předložit oddávajícímu osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou vydané matričním úřadem, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno. Z osvědčení musí být patrno, že snoubenci splnili všechny zákonem stanovené požadavky pro uzavření manželství. Do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců od vydání tohoto osvědčení.

Osvědčení lze získat podáním písemné žádosti na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení musí být předloženy stejné doklady jako při uzavření manželství. V případě, že požadují snoubenci vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí obsahovat plná moc jejich úředně ověřeny podpisy. 

Současně musíte předložit:

 • Dotazník k uzavření manželství,
 • Potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky ne starší než tři měsíce před svatbou),
 • Zápis k žádosti o církevní sňatek,
 • Případně další doklady (např. úmrtní list manžela/manželky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených), 
 • Zápis k žádosti o církevní sňatek

Na závěr zdůrazňujeme, že pokud proběhl církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek. 

 

 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít