TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Rozhodnutí soudu a opravné prostředky v rámci rozvodového řízení

Soud rozhoduje ve věci samé rozsudkem. Pokud jsou splněny podmínky stanovené § 755 a násl. občanského zákoníku, soud manželství rozvede. V případě, že dojde k závěru, že podmínky pro rozvod manželství nejsou splněny, návrh na rozvod manželství zamítne. 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle výsledků řízení. Náhradu nákladů lze přiznat, odůvodňují-li to okolnosti daného případu (§ 23 z. ř. s.). Okolnostmi případu jsou, v případě že se zjišťují, především zjištěné příčiny rozvratu manželství. 

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. (§ 759 občanský zákoník). Soud proto v rozsudku, kterým vysloví rozvod manželství, poučí manžela o právu přijmout zpět své dřívější příjmení (§ 393 z. ř. s.). 

Proti rozsudku vydanému v řízení o rozvod manželství je přípustné odvolání. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí soudu prvního stupně (§ 204 odst. 1 o. s. ř.) Neobsahoval-li rozsudek poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahoval-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze odvolání podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné (§ 394 z. ř. s.). 

Pokud bylo vyhověno společnému návrhu na zahájení řízení o rozvod manželství, odvolání není přípustné (§ 395 z. ř. s.). Vychází se totiž z toho, že žádný z účastníků není subjektivně legitimován k podání odvolání, neboť jim oběma bylo rozhodnutím vyhověno a není tak důvodné založit přípustnost odvolání v dané věci. 

V odvolacím řízení se uplatňuje zásada neúplné apelace, která reflektuje projednací zásadu s prvky vyšetřovací zásady, pokud jde o zájmy nezletilých dětí. Mohou být tudíž uváděny nové skutečnosti a důkazy, které nebyly uplatněny před soudem prvního stupně, a to za podmínek, za kterých mohou být uváděny podle §. 205a o. s. ř., nebo pokud se týkají zájmů nezletilých, pro které nemůže být manželství rozvedeno, ačkoli je rozvráceno (§ 397 z. ř. s.).

Proti rozhodnutí soudu není přípustné dovolání (§ 30 odst. 1 z. ř. s.). Rovněž není přípustná žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost proti rozsudku o rozvodu manželství (§ 398 z. ř. s.).

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít