TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Rozvodový právník

Rozpad manželství je velmi emocionální záležitost, kterou se i přes veškeré snahy ne vždy podaří vyřešit rychle a v klidu. Osobou, která má zkušenosti a praxi v řešení těchto svízelných situací z oblasti rodinného práva je tzv. rozvodový právník (advokát).

Tam, kde jsou manželé domluveni na podmínkách rozvodu a oba s ním souhlasí, hovoříme o tzv. nesporném rozvodu. Jeho podmínkou je, že manželství trvalo alespoň 1 rok a manželé spolu již déle jak 6 měsíců nežijí. V tomto případě stačí připravit Dohodu o vypořádání SJM, tedy společného jmění manželů, a to včetně práva společného bydlení. Pokud mají manželé ve společném jmění nemovitost, je třeba zajistit její odhad. Pokud jsou v manželství děti, pak advokát připraví Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Je vhodné si dopředu promyslet, jak bude dál fungovat společná péče o dítě, jakým způsobem se bude ten který rodič podílet na výživě dítěte, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude realizován styk s rodičem, jemuž dítě nebude svěřeno do péče. Důležité je neopomenout ani věci jako škola, mimoškolní aktivity a další materiální potřeby dětí, které rostou spolu s věkem dítěte. Zatímco ohledně péče a výživného musí být jasné, jak se rodiče dohodli, ohledně rozsahu styku s druhým rodičem není nutné předkládat soudu konkrétní úpravu. V soudním rozhodnutí pak tato dohoda nebude zmíněn vůbec, popř. bude konstatováno, že styk bude probíhat pravidelně dle dohody rodičů. Taktová to formulace má však svoje úskalí. Dokud jsou rodiče spolu schopni komunikovat, je v zájmu dítěte, aby byli dostatečně flexibilní a schopni reflektovat zájmy a přání dítěte. Jakmile se však začnou hádat, může se rozsah styku stát „zbraní v rukách silnějšího rodiče“. Proto je velmi vhodné ještě před soudním schválením dohody si vyjasnit vzájemné představy, požadavky a očekávání, aby se vyhnuli nepříjemným překvapením, popř. druhý rodič byl upozorněn na eventuálně přehnané očekávání a rodič, do jehož péče bude dítě svěřeno, měl představu o tom, jak dalece se chce nepečující rodič na výchově podílet. Rozhodující skutečností pro formulaci dohody by měly být i přání a představy dětí o tom, jak často by chtělo trávit čas s druhým rodičem. K situaci, kdy by dítě samo o sobě nechtělo vůbec vídat, dochází většinou jen v patologických případech, jako alkoholismus, násilné sklony apod.  Jakékoliv omezení styku dítěte s druhým rodičem pak špatně dopadá na jejich vzájemné vztahy a ochuzuje dítě o možnost výchovného působení druhého rodiče a přejímání vzorců chování obou rodičů. Je proto nanejvýš vhodné stanovit si alespoň rámcový rozsah a ten předložit soudu ke schválení.

Návrhy obou těchto dohod a samotný návrh na rozvod manželství pak třeba předložit soudu ke schválení. Po zaplacení kolku 2.000,-Kč soud již nezkoumá příčiny rozvratu manželství a průběh rozvodu je tak ro obě strany emocionálně jednodušší.

Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, popř. nesouhlasí s podmínkami rozvodu, jde o sporný rozvod a řízení je pak nejen časově náročnější, ale pro klienta i dražší. Soud zde zjišťuje podmínky rozvratu manželství a i  před samotným rozvodem je nutné rozhodnout o výživě a výchově dětí. Majetkové vypořádání se řeší až následně. Zejména v případě sporného rozvodu se vyplatí nechat se zastoupit rozvodovým právníkem. Kromě toho, že v řízení bude hájit vaše zájmy, měl by dobrý rozvodový právník hájit zájmy i těch, kteří nejsou přímými účastníky samotného rozvodu, a to vašich dětí. Může Vám navrhnout dohodu o styku v rozsahu, který bude zohledňovat jak Vaše přání, tak i přání Vašich dětí. 

V rámci vypořádání SJM je rozvodový právník schopen Vám poradit a zastupovat tak, aby Vám po rozvodu zůstal spravedlivý podíl, dokáže řešit i složité situace, kdy je majetek zatížen např. dluhy, hypotékou či exekucí. Společné jmění manželů, vzniká automaticky uzavřením manželství a vše, co si během manželství pořídíte, do něj automaticky spadá. Výjimkou je situace, kdy je ještě před svatbou uzavřena předmanželská smlouva, popř. se manželé v průběhu manželství domluví na jeho zúžení či úplném zrušení. Do SJM patří majetek i dluhy, včetně mzdy obou manželů. Nepatři do něj věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů (oblečení, hygienické potřeby), věci, které jeden z manželů za trvání manželství nabyl darem nebo zdědil, peněžní prostředky získané jako náhrada nemajetkové újmy, např bolestné, a dále věci popř. finanční prostředky, které jeden z manželů získal právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku, popř. náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu jeho takového majetku.  Je proto důležité si uvědomit, jaký hmotný a nehmotný majetek máte, dále jaký je životní standart Váš a Vašich dětí, jakými příjmy disponujete a jaké výdaje Vaše rodina má. Je nutné do toho zahrnout hypotéky či úvěry, pokud se bude řešit i nové bydlení, je třeba vyřešit to stávající. Ke každému klientovi by rozvodový právník měl přistupovat individuálně a snažit se řešit spory primárně dohodou během jednání s protistranou tak, aby zůstaly pokud možno zachovány klidné vztahy mezi bývalými partnery. V případě, že se sami, ať už z jakýchkoliv důvodů, nechte soudního jednání účastnit, zastoupí Vás rozvodový právník i během soudního jednání, kde bude hájit Vaše zájmy.

V případě, že potřebujete využít služeb rozvodového právník, neváhejte se na nás v čemkoli obrátit.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít