TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Vypořádání společného jmění manželů

Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li nebo je-li zúžen jeho rozsah, provede se likvidace dosud společných práv a povinností jejich vypořádáním. Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů má účinky ke dni, kdy společné jmění zaniklo, a to bez ohledu na to, jestli dohoda o uzavření manželství byla uzavřená před nebo po zániku manželství. Dohoda o vypořádání vyžaduje podle zákona písemnou formu, pokud byla uzavřená za trvání manželství, nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva. Pokud byla uzavřena ústně či konkludentně, doručí na požádání jednoho z manželů druhý manžel potvrzení,  jak se vypořádali. 

V případě, že se manželé nedohodnou na vypořádání společného jmění, může jeden z manželů navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud. 

Pokud nedojde k dohodě, může podat kterýkoliv z bývalých manželů do tří let od zániku společného jmění manželů žalobu u soudu. V žalobě se uvede seznam věcí, které tvoří společné jmění manželů, odhad jejich hodnoty ke dni zániku SJM a navrhnout, které věci mají připadnout komu z bývalých manželů a kdo je má v držení v době podání žaloby. 

V případě, že mezi manželi nedojde k dohodě i hodnotě věcí, soud ustanoví znalce ze seznamu soudních znalců, kteří vypracují posudky ohledně tržní hodnoty věcí dle jejich stavu ke dni zániku společného jmění, avšak s ohledem na tržní ceny v době rozhodování soudu. V žalobě se také musí uvést, co každý z účastníků požaduje, aby bylo započteno z důvodu vynaložení ze společného majetku na výlučný majetek jednoho z manželů a naopak. 

V řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo společného jmění manželů, může soud vypořádat jen ten majetek, který účastnící navrhli k vypořádání do tří let od jeho zániku. 

Pokud k vypořádání společného jmění nedojde do tří let od zániku manželství, je společné jmění vypořádáno podle pravidel, která stanoví zákon v ustanovení § 741 občanského zákoníku. Podle zákona se do společného jmění manželů počítají pouze movité a nemovité věci získané za manželství. Hmotné věci jsou ve vlastnictví toho z manželů, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá. Ostatní hmotné věci movité i věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů a jejich spoluvlastnické podíly jsou stejné. Manželé se budou dělit i o pohledávky a dluhy. Platí, že všechny dluhy vzniklé za manželství jsou společné. Půjčky, které nebyly splacené do konce manželství, se dělí na půl. Pokud by však šlo o dluh, který se vymyká rámci běžného hospodaření, ten se po rozvodu nedělí (pokud by ale dlužník splátky neplatil a byla by nařízená exekuce, tak bude zabaven majetek obou manželů).

Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, pro vypořádání se použijí podle občanského zákoníku tato pravidla: 

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné;
 • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek (viz. dále);
 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno to, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek (viz. níže);
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí;
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost;
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Do společného jmění manželů spadá:

 • to, co si manželé pořídí v době trvání manželství,
 • věci, nemovitosti,
 • vydělané nebo vyhrané peníze,
 • dluhy, které vznikly v průběhu manželství (půjčky, hypotéka, směnečné závazky).

Co do společného jmění nepatří:

 • Majetek nabytý před uzavřením manželství,
 • Majetek, který slouží k osobní potřebě,
 • Dědictví určené pouze jednomu z manželů,
 • Majetek získaný skrze náhradu škody jednoho z manželů,
 • Majetek vydaný jednomu z manželů v rámci restituce,
 • Dary, jež jsou výhradním majetkem manžela, který dar obdržel,
 • Věci, které slouží výkonu povolání jen jednoho z manželů, 
 • Majetek pořízený za úspory z doby před svatbou,
 • Závazky týkající se majetku, který náleží jednomu z manželů,
 • Závazky, jejichž rozsah překračuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, který převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého.


ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít