TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Vypořádání společného jmění manželů

Z právního jednání jsou manželé zavázaní společně a nerozdílně, důsledkem čeho nemůže jejich smluvní ujednání vzájemného vypořádání upřít věřiteli právo domáhat se splnění závazku solidárně na obou manželech – vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely

Je-li společné jmění zrušeno nebo zanikne-li nebo je-li zúžen jeho rozsah, provede se likvidace dosud společných práv a povinností jejich vypořádáním. Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství.

Dohoda o vypořádání má účinky ke dni, kdy došlo k zúžení, zrušení či zániku SJM, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena dříve nebo po jeho zúžení, zrušení nebo zániku. Výjimku představuji věci zapisované do veřejného seznamu – u nich nabývá dohoda účinnosti zápisem do takového seznamu.  

Písemná forma dohody o vypořádání je vyžadována, jestliže je manžely uzavíraná za trvání manželství nebo v případě, že je předmětem vypořádání věc, u které je vyžadována písemná forma smlouvy o převodu vlastnického práva. Standardně se bude písemná forma vyžadovat pro nemovité věci podléhající zápisu do katastru nemovitostí.  

Pokud byla dohoda uzavřena ústně či konkludentně, doručí na požádání jednoho z manželů druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali. 

Nedojde-li ke dohodě manželů nebo bývalých manželů o vypořádání, může se každý z nich obrátit na soud, aby o vypořádání rozhodl podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Ceny jednotlivých položek SJM jsou určeny s ohledem na jejich tržní cenu v době rozhodování soudu. Soud přitom o vypořádání rozhodne v souladu s pravidly obsaženými v § 742 odst. 1 občanského zákoníku: 

  • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
  • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek (jinými slovy se musí hodnota toho, co bylo ze společného majetku vynaloženo na výhradní majetek manžela, se musí započíst nebo odečíst podle toho, zda se hodnota této součásti majetku zvýšila nebo snížila ke dni zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění),  
  • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
  • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Jestliže k vypořádání společného jmění nedojde do tří let od zániku manželství, je společné jmění vypořádáno podle pravidel, která stanoví zákon v ustanovení § 741 občanského zákoníku:  

  • hmotné věci jsou ve vlastnictví toho z manželů, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  • ostatní hmotné věci movité i věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů a jejich spoluvlastnické podíly jsou stejné,
  • manželé se budou dělit i o ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy; jejich podíly jsou stejné. 

 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít