TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

 • Valná hromada s.r.o.

Valná hromada s.r.o.

 • Rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti
 • Udělování souhlasu ke zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti jinak než společníky poměrně podle jejich podílů
 • Schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části
 • Schválení přeměny společnosti
 • Schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát 
 • Rozhodování o určení auditora 
 • Rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem 
 • Rozhodování o naložení s vkladovým ážiem 
 • Rozhodování o změně druhu kmenového listu 
 • Rozhodování o přechodu uvolněného podílu 
 • Udělování souhlasu s rozdělením podílu (§ 43 odst. 2 a 3 ZOK)
 • Volba a odvolání jednatele, případně člena dozorčí rady, byla-li zřízena
 • Jmenování členů výboru pro audit
 • Schvalování smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2 ZOK)
 • Rozhodování o pozastavení výkonu funkce člena orgánu nebo prokuristy, který oznámi střet zájmů (§ 54 odst. 4 ZOK)
 • Rozhodování o zákazu smlouvy podle ust. § 55 a 56 ZOK
 • Schvalování smlouvy o vypořádání újmy vzniklé obchodní korporaci porušením péče řádného hospodáře
 • Schvalování smlouvy o tichém společenství
 • Schvalování finanční asistence
 • Rozhodování o vyloučení společníka při nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti
 • Procedurální rozhodování v souvislosti se zasedáním valné hromady
 • Schvalování udělení a odvolání prokury, neurčí-li společenská smlouva jinak
 • Udělování souhlasu s převodem podílu osobě odlišné od společníka nebo se zastavením podílu ve prospěch této osoby, neurčí-li společenská smlouva jinak
 • Rozhodování o způsobu výplaty podílu na zisku, neurčí-li společenská smlouva jinak
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít