TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Založení společnosti a její vznik

Založení společnosti a její vznik

právním úkonem, jímž se OS zakládá, je

  • společenská smlouva
  • zakladatelská smlouva a stanovy (a.s.),
  • zakladatelská listina (s.r.o., a.s., je-li 1 zakladatel; forma notářského zápisu)

Podstatné náležitosti všech těchto dokumentů musí být shodné, musí dojít k úřednímu ověření pravosti podpisů osob, jež OS zakládají (legalizace; SS s.r.o. a ZS a.s. musí mít formu notářského zápisu - NotŘ zavádí jako nový druh not. zápis o rozhodnutí orgánu PO, který zakládá odpovědnost notáře za soulad zapisovaných skutečností s pr. předpisy). Je možné, aby SS podepsal také zakladatelův zmocněnec, pokud je vybaven písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Vznik společnosti -  společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do OR (jeho počátkem; prvozápis společnosti).
Mezi založením a vznikem se jedná o tzv. předběžnou společnost.
Návrh na zápis musí být podán do 90 dní od založení, příp. od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění - po zmeškání lhůty již nelze podnikatele zapsat (jde o hmotněprávní podmínku vzniku společnosti)

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít