TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Dividenda

Představuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, pokud valná hromada schválila jejich výplatu za dané účetní období.

Stanovuje se jako poměrný podíl (poměr nominále akcií akcionáře k souhrnu nominále všech akcií jiné pravidlo může být u prioritních akcií) z té části čistého zisku a.s. za příslušné účet. období, která je dle rozhodnutí valné hromady a v mezích zákona určena k rozdělení.

Dozorčí rada a.s.

Je dozorčí orgán akciové společnosti s kontrolními pravomocemi. Má minimálně 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu. (Počet členů musí být dělitelný 3). Existuje neslučitelnost funkcí s členem představenstva, prokuristou či osobou oprávněnou jednat jménem a.s.

Členové se volí na volební období dle stanov, max. pak 5 let (první funkční období je 1 rok od vzniku).

Působnost Dozorčí rady akciové společnosti:

 • kontrolní
  • dohlíží na výkon působnosti představenstva a výkon podnikatelské činnosti a.s.
  • přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty; své vyjádření předloží na VH
  • respektuje žádosti akciové minority
 • řídící
  • svolá mimořádnou valnou hormadu, je-li to v zájmu a.s., a navrhuje potřebná opatření
  •  stanoví-li stanovy, může volit a odvolávat představenstvo,
 • jednatelská
  • určuje svého člena, který zatupuje a.s. v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
  • nahlíží do všech dokladů a záznamů a prověřuje jejich správnost (kontroluje soulad se skutečným stavem i s právními předpisy a stanovami)
Číst dále

Družstvo

Je právnická osoba, jejíž účelem je svépomoc a vzájemná podpora členů. Družstvo musí mít minimálně 5 členů (u právnických osob stačí 2) a je samo odpovědné ze svých závazků celým svým majetkem.

Bývá založeno za účelem podnikání či zajištění hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb členů. 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít