TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Dividenda

Představuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti, pokud valná hromada schválila jejich výplatu za dané účetní období.

Stanovuje se jako poměrný podíl (poměr nominále akcií akcionáře k souhrnu nominále všech akcií jiné pravidlo může být u prioritních akcií) z té části čistého zisku a.s. za příslušné účet. období, která je dle rozhodnutí valné hromady a v mezích zákona určena k rozdělení.

Dozorčí rada a.s.

Je dozorčí orgán akciové společnosti s kontrolními pravomocemi. Má minimálně 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu. (Počet členů musí být dělitelný 3). Existuje neslučitelnost funkcí s členem představenstva, prokuristou či osobou oprávněnou jednat jménem a.s.

Členové se volí na volební období dle stanov, max. pak 5 let (první funkční období je 1 rok od vzniku).

Působnost Dozorčí rady akciové společnosti:

 • kontrolní
  • dohlíží na výkon působnosti představenstva a výkon podnikatelské činnosti a.s.
  • přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty; své vyjádření předloží na VH
  • respektuje žádosti akciové minority
 • řídící
  • svolá mimořádnou valnou hromadu, je-li to v zájmu a.s., a navrhuje potřebná opatření
  • stanoví-li to stanovy, může volit a odvolávat představenstvo,
 • jednatelská
  • určuje svého člena, který zastupuje a.s. v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
  • nahlíží do všech dokladů a záznamů a prověřuje jejich správnost (kontroluje soulad se skutečným stavem i s právními předpisy a stanovami)
Číst dále

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jež je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Minimální počet zakládajících osob stanovuje zákon o obchodních korporacích na 3, a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické či právnické.

Zájemci založení družstva písemně pověří svolavatele (může jím být pouze fyzická osoba) vypracováním stanov. Stanovy musí mít formu veřejné listiny a musí obsahovat alespoň minimální obligatorní náležitosti (firmu, sídlo, předmět podnikání nebo činnosti, výši základního členského vkladu, způsob a lhůtu splacení, postup při svolávání členské schůze, počet členů orgánů, práva a povinnosti...). V opačném případě je soud shledá neplatnými i bez návrhu. O přijetí stanov rozhoduje ustavující schůze, a to vždy veřejně.
Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít