TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Evropská společnost

Evropská společnost představuje formu nadnárodní společnosti, jejíž úprava vychází z komunitárních předpisů. Základem je nařízení rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (nařízení o SE), na to navazuje směrnice Rady 2001/86/ES (směrnice o SE).

Nařízení o SE předpokládá vydávání zákonů v členských státech, které vyplní mezery, které nařízení vědomě vytváří. Nařízení o SE upravuje pouze základní statusové otázky, jejichž okruh není zdaleka vyčerpávající.

Nařízení buď opravňuje členské státy k vytvoření zvláštního pravidla  členské státy mohou upravit příslušné otázky pro SE, aniž se musejí ohlížet na ustanovení, která aplikují na vlastní akciovou společnost, limitovány jsou příslušnými evropskými směrnicemi, nebo odkazuje přímo na akciové právo členských států  není členský stát ohledně dané otázky oprávněn vytvořit pro evropskou společnost jiná ustanovení.   

Výhody evropské společnosti:

 • většina právních řádů nepřipouští přemístění zapsaného sídla do zahraničí, aniž by přitom nedocházelo k jejímu zrušení a tím i přerušení kontinuity právní osobnosti. Evropská společnost umožňuje přemístit sídlo do jiného státu, čímž dojde ke změně subsidiárně aplikovatelné právní úpravy.
 • Evropská společnost má více flexibilní strukturu řízení a správy, čl. státy jsou povinny, aby se SE se sídlem na jejich území mohla organizovat jak podle dualistického, tak podle monistického modelu (jenom představenstvo)  

Kapitálová struktura:

Neliší se od běžné akciové společnosti. Vytváří se povinný základní kapitál, který je rozvržen do akcií a musí být vyjádřen v měně EURO. Výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku 120.000 EUR, ledaže národní právo pro a.s. podnikající v určitém oboru požaduje částku vyšší. 

Číst dále

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Hlavním cílem je usnadnit spolupráci mezi podnikateli z různých členských států. Právní úprava je nařízení Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). V platnost vstoupilo dne 31. 7. 1985, účinnost 1. 7. 1989, s výjimkou čl. 39, 41, 42, které nabyly účinnosti dnem platnosti. U nás v účinnosti od 1. 5. 2004.  

Od družstva i obchodních společností v ČR se EHZS odlišuje předmětem činnosti, který musí splňovat tyto podmínky:

 • Pozitivní vymezení činnosti:
  • jde o činnost, jejímž účelem je ulehčovat nebo rozvíjet hospodářskou činnost jeho členů, jakož i zlepšovat a zvyšovat výsledky této činnosti,
  • činnost sdružení musí mít souvislost s hospodářskou činností jeho členů,
  • činnost sdružení může být ve vztahu k hosp. činnosti jeho členů jen činností pomocnou.
 • Negativní vymezení účelu sdružení:
  • účelem sdružení není dosažení vlastního zisku, nýbrž podpora růstu zisku členů, sdružení může dosahovat zisků musí být však rozdělen mezi členy,
  • sdružení nesmí vykonávat výkonnou nebo kontrolní moc nad činností svých členů nebo činností jiného podnikatele (nemůže být ovládající ani řídící osobou ve smyslu ust, § 74 Zákona o obchodních korporacích), sdružení může vykonávat ve vztahu ke svým členům i jiným osobám EHZS koordinační činnost.

Sdružení tedy nemůže místo členů vykonávat jejich činnost a současně nemůže mít předmět činnosti nezávislý na činnosti jeho členů. Například sdružení, jehož členy budou advokáti, nemůže samo vykonávat advokacii ale pouze pomocné činnosti organizovat školení, vyhledávat klienty apod.

Nejvíce EHZS bylo založeno v oblasti služeb, 90 % tvoří soukromí sektor. Sdružení může, ale nemusí být právnickou osobou, to závisí na právní úpravě členského státu, je však vždy možným účastníkem hmotněprávních i procesních vztahů

Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít