TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Valná hromada a.s.

Nejvyšší orgán a.s., orgán, jehož prostřednictvím uplatňuje akcionář svá práva (mimo nelze rozhodovat ani při jednomyslné shodě s urč. výjimkou §205).

Pojmovým znakem VH je její řádné svolání (musí být usnášení schopná, vyjadřuje spol. vůli akcionářů). VH dává pokyny a řídí představenstvo, DR, likvidátora i další orgány.

Svolává se min. 1x ročně ve lhůtě určené stanovami, max. však do 6 měsíců od skončení předešlého účet. období.

Základní úkoly (řádné VH, též výroční):

 • rozhodnout o účet. roční závěrce, jak bude naloženo se ziskem či řešena ztráta
 • hodnotí činnost orgánů, uděluje absolutorium (viz dále)
 • projedná tzv. výroční zprávu o činnosti a.s. a stavu jejího majetku

Ostatní VH se označují za mimořádné (svolaná: akciovou minoritou, představenstvem - a.s. vykáže ztrátu 1/2 zákl. kapitálu nebo je v úpadku, DR - vyžadují to zájmy a.s.).

V jednočlenných a.s. se VH nekoná, působnost vykonává 1 akcionář.

Číst dále

Valná hromada s.r.o.

Jde o nejvyšší orgán s.r.o., náleží mu zejm. přijímání rozhodnutí koncepční povahy a kontrola ostatních orgánů. Prostřednictvím VH společníci vykonávají své právo účastnit se na správě a řízení s.r.o. VH je orgán kolektivní povahy, přítomnost všech společníků se nevyžaduje.

Působnost VH:

 • Rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti
 • Udělování souhlasu ke zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti jinak než společníky poměrně podle jejich podílů
 • Schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části
 • Schválení přeměny společnosti
 • Schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát 
 • Rozhodování o určení auditora 
 • Rozhodování o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem 
 • Rozhodování o naložení s vkladovým ážiem 
 • Rozhodování o změně druhu kmenového listu 
 • Rozhodování o přechodu uvolněného podílu 
 • Udělování souhlasu s rozdělením podílu (§ 43 odst. 2 a 3 ZOK)
 • Volba a odvolání jednatele, případně člena dozorčí rady, byla-li zřízena
 • Jmenování členů výboru pro audit
 • Schvalování smlouvy o výkonu funkce (§ 59 odst. 2 ZOK)
 • Rozhodování o pozastavení výkonu funkce člena orgánu nebo prokuristy, který oznámi střet zájmů (§ 54 odst. 4 ZOK)
 • Rozhodování o zákazu smlouvy podle ust. § 55 a 56 ZOK
 • Schvalování smlouvy o vypořádání újmy vzniklé obchodní korporaci porušením péče řádného hospodáře
 • Schvalování smlouvy o tichém společenství
 • Schvalování finanční asistence
 • Rozhodování o vyloučení společníka při nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti
 • Procedurální rozhodování v souvislosti se zasedáním valné hromady
 • Schvalování udělení a odvolání prokury, neurčí-li společenská smlouva jinak
 • Udělování souhlasu s převodem podílu osobě odlišné od společníka nebo se zastavením podílu ve prospěch této osoby, neurčí-li společenská smlouva jinak
 • Rozhodování o způsobu výplaty podílu na zisku, neurčí-li společenská smlouva jinak
Číst dále

Veřejná obchodní společnost

Sdružení nejméně 2 osob, založené výhradně za účelem podnikání jako právnická osoba (PO). PO, jejíž společníci ručí za její závazky solidárně. Společnost, kde min. 2 osoby podnikají pod společnou firmou a ručí solidárně a neomezeně.
Statutárním orgánem jsou všichni společníci či jen pověřený společník.

 • vývoj - vznik ze societas iuris civilis v římském právu, ve středověku funguje (Itálie) jako compagnia (societates terrae), v českých zemích ve středověku označována jako tovaryšstvo, právně upravena v ObchZ 1863, ale za PO prohlášena až při novele HospZ v roce 1990
 • výhody - min. fin. nároky na založení, zákon nepředepisuje vnitřní organ. strukturu
 • nevýhody - neomezené a solidární ručení

Vklad do společnosti

Souhrn hodnot vkládaných do obchodní společnosti za účelem nabytí či zvýšení účasti v této společnosti.
Předmětem vkladu může být hmotný i nehmotný statek, který je způsobilý být předmětem ObčPr vztahů, je převoditelný a je ocenitelný v penězích.

Vklad může být:

 • peněžitý
 • nepeněžitý - jen statek, který OS může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a jehož hodnota je hospodářsky zjistitelná

Vkladem může dále být:

 • nemovitost (jen pokud tu OS bude mít sídlo, výrobnu, je realitní kanceláří etc.)
 • podnik (část; smlouva o vkladu podniku)
 • know-how
 • CP (OS musí být banka, IS, IF, obchodníkem s CP apod.)
 • pohledávka (analogicky: cesse; společník ručí za dobytnost do výše jejího ocenění) nebo zřízení práva užívání či požívání; nemohou to být závazky k provedení prací či poskytnutí služeb
Číst dále

Vypořádací podíl

Plnění (zpravidla v penězích), které náleží společníkovi, jehož účast na obchodní společnosti (OS) za jejího trvání zanikla, příp. jeho dědicům či jiným pr. nástupcům (vyloučeno u a.s.) - OS musí vyhotovit mezitímní, řádnou či mim. účet. závěrku ke dni zániku účasti společníka na OS - výše vypořádacího podílu se stanoví z vlastního kapitálu (pokud společenská smlouva nestanoví, že se má zjistit z čistého obch. majetku na základě posudku znalce), podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účet. závěrky (či doručení uvedeného posudku znalce společnosti) - pokud společníci či orgán závěrku bez vážného důvodu neschválí, je podíl splatný ve stejné lhůtě.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít