TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Obchodní podíl

Představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Obchodní podíl ve společnosti má vždy dvě stránky:

 • stránka kvantitativní – míra účasti společníka na OS; lze definovat obecně
 • kvalitativní – P a P s podílem spojené; u každé OS jiné – zde dále rozeznáváme
 • majetková práva do jejichž rámce zahrnujeme:
  • právo na podíl na zisku
  • právo na vypořádání společníka a společnosti
 • nemajetková práva která se dělí na:
  • právo podílet se na kontrole a řízení společnosti
  • právo na informace o záležitostech společnosti
 • majetkové povinnosti
  • vkladová povinnost
  • povinnost kompenzovat ztráty společnosti
 • nemajetkové povinnosti
  • povinnost zdržet se konkurenčního jednání
  • ostatní povinnosti – bývají zpravidla založeny společenskou smlouvou a vyplývají z konkrétních poměrů dané společnosti
Číst dále

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje  týkající  se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků. Obchodní rejstřík je veden soudem, který je k tomu určený zvláštním právním předpisem (rejstříkový soud).

Jde o veřejný seznam podnikatelů (ne však všech) a základních právně relevantních údajů o nich (údaje, které mají význam pro pružný a bezpečný obchodní styk). Hlavní funkcí je poskytování základních informací o obchodních partnerech v obchodním styku.


Obchodní společnost

Obchodní společnost je soukromoprávní sdružení osob, které se sdružují za účelem soustavné činnosti provozované samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (podnikání). Za druhový znak bývá rovně považováno to, že se jedná o právnickou osobu.

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní:

Mezi osobní obchodní společnosti náleží 

 • veřejná obchodní společnost (v. o. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, dle § 95 a násl. zák. o obch. korp.)
 • společnost komanditní (k. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 118 a násl. zák.o obch. korp).

Mezi kapitálové obchodní společnosti patří

 • oblíbená společnost s ručením omezeným (s. r. o., může být založena i jen jednou osobou, maximálně však 50, § 132 a násl. zák.o obch. korp.) 
 • společnost akciová (a. s., může založit i jedna osoba (ale musí být právnická), maximální počet osob není omezen, § 243 a násl. zák.o obch. korp.).

Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, můžeme rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská akciová společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Číst dále

Obchodní tajemství

Obchodní tajemství je konkurenčně ocenitelná skutečnost při provozu podniku, která je ostatním soutěžitelům neznámá a dle vůle podnikatele má neznámá zůstat.

Jedná se například o veškeré skutečnosti obchodní (př. seznamy zákazníků, dodavatelů, obch. zástupců, obch. plány, cenové kalkulace), výrobní (př. postupy, metody, vzorky, nepatentované vynálezy) či technické (př. výkresy, plány, výsledky pokusů) povahy, skutečnosti související s podnikem (existují v souvislosti s podnikem; jeho předmětem nemohou být skutečnosti, jejichž utajení vylučuje pr. předpis či jejichž ochrana by byla v rozporu s dobrými mravy) a další.

Odpovědný zástupce

Předpoklady pro vznik živnostenského oprávnění jsou stanoveny tak, že je mohou splňovat jenom fyzické osoby  institut odpovědného zástupce, tedy fyzické osoby ustanovené podnikatelem, která:

 • odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, 
 • musí splňovat jak všeobecné tak i zvláštní podmínky provozování živnosti podle druhu provozované živnosti,
 • se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu,
 • musí mít trvalé bydliště na území České republiky

Povinnost ustanovit odpovědného zástupce §11 ŽZ:

 • podnikatel,  který  je  fyzickou  osobou  a  nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem,
 • podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou a nemá na území České republiky povolen pobyt,
 • podnikatel,  který  je  právnickou  osobou  se  sídlem  v České  republice - do  funkce   odpovědného  zástupce  ustanoví  člena statutárního  orgánu  nebo   statutární  orgán,  který  splňuje podmínky  pro výkon  funkce odpovědného  zástupce podle  ŽZ.  Nelze-li  odpovědného  zástupce  ustanovit z uvedených   osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob,
 • podnikatel,  který je  zahraniční právnickou  osobou – do funkce odpovědného  zástupce  ustanoví  vedoucího  organizační  složky umístěné na  území České republiky, který  splňuje podmínky pro výkon   funkce  odpovědného   zástupce  podle   tohoto  zákona; nesplňuje-li   vedoucí   organizační   složky   tyto  podmínky,   ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

Odpovědného zástupce však lze ustanovit i fakultativně (dobrovolně).

Číst dále

Opční listy

Opce je odkládací podmínka ve smlouvě o koupi cenných papírů (CP), dle které se může jedna strana až v průběhu opční lhůty vyjádřit, že na smlouvě trvá (tzv. vyhlášení opce) nebo naopak tuto vůli nevyjádřit a mlčky od smlouvy odstoupit.

Za zřízení práva opce (tj. projevem vůle způsobit vznik práv a povinností z uzavřené smlouvy) lze sjednat úplatu (opční prémii), která musí být zaplacena bez ohledu nato, zda byla opce vyhlášena či nikoliv. Právo opce je převoditelné, je-li převedeno, přechází s ním i práva i závazky ze smlouvy o koupi CP. K přechodům závazků není třeba souhlasu věřitele. Jsou-li opce sami předmětem obchodu, je k nim vydáván samostatný CP – v ČR zatím neupraveno. 

Obdobou opcí je v ČR opční list, který může být vydáván akciovou společností. Jde o cenný papír do něhož je vtěleno právo na uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií, nebo na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, popř. na upsání akcií, které jsou vydávány majitelům prioritních dluhopisů.

Ovládací smlouva

Ustanovení § 66a odst. 7 charakterizuje ovládací kontrakt jakou smlouvu, kterou se různé osoby podrobují jednotnému řízení. V úpravě a.s. je ovládací smlouva podrobněji upravena v ust. § 190b – řízená osoba se zavazuje vůči řídící osobě podrobit se jednotnému řízení. 

Součást ovládací smlouvy může být i klauzule o závazku řízené osoby převádět řídící osobě zisk nebo jeho část – vztahuje se na ní i úprava smlouvy o převodu zisku § 190a. Ovládací smlouva musí být písemná. Zrušena může být pouze ke konci účetního období, nikoli však se zpětnou účinností. 

Ovládaná osoba může od smlouvy odstoupit – v případě, že ovládající osoba neplní své povinnosti nebo pokud soud uzná odškodnění mimo stojících akcionářů za nepřiměřené. Ovládací smlouva musí být schválena valnou hromadou a to ¾ většinou (nebo vyšší – dle stanov) – o rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis

Ovládací smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy se zveřejní oznámení o tom, že smlouva byla založena do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu. Od tohoto dne běží lhůta k uplatnění práv mimo stojících akcionářů na odškodnění, pokud smlouva možnost uplatnění takového práva omezila časovým limitem.

Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít