TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Jednání ve shodě

Pojem jednání ve shodě je upraven ust. § 78 Zákona o obchodních korporacích. Jednáním ve shodě je jednání několika osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt, postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě za účelem prosazení společného vlivu na jejím řízení, provozu podniku, obsazení statutárního nebo kontrolního orgánu nebo jiného ovlivnění chování takovéto osoby.

Ti, kdo jednají ve shodě, musí plnit povinnosti z toho plynoucí společně a nerozdílně. Jednání ve shodě musí být aktivní, nemusí být uzavřena zvláštní smlouva a musí sledovat právně relevantní cíl. Z toho plyne, že ne každé jednání je automaticky jednáním ve shodě.

Při jednání ve shodě tedy dochází k úmyslnému sladění, které nemusí být trvalé. Zákon tedy přesně nedefinuje jednání ve shodě, zakotvuje však vyvratitelné domněnky. 

 1. osoby, které mají určitý vztah ke společnosti, tedy právnická osoba  a její statutární orgán, osoby v jejich přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor, konkursní, vyrovnací či nucený správce
 2. ovládající a ovládané osoby
 3. osoby ovládané stejnou osobou
 4. osoby tvořící koncern
 5. s.r.o. a její společníci, v.o.s. a její společníci, k.s. a komplementáři. U těchto společníků platí, že i oni navzájem jednají jako osoby ve shodě
 6. osoby blízké – tak jak je definuje ObčZák v ust. § 22
 7. investiční společnost a jí obhospodařovaný fond investičních či penzijní fond a stejně tak i na postup takto obhospodařovaných fond. 

Důkazní břemeno, že osoby uvedené výše nejednají ve shodě nesou osoby, jimž svědčí právní domněnka.

Jednání ve shodě má podle Obchodního zákona mj. tyto právní důsledky: 

 1. zakládá ovládnutí společnosti, mají-li osoby jednající ve shodě tolik hlasů, že mohou prosazovat rozhodující vliv na řízení a provozování podniku,
 2. vylučuje právo na náhradu škody způsobenou neuhrazením újmy, jež byla způsobena realizací pokynu ovládající osoby jestliže všichni společníci jednají ve shodě,
 3. vylučuje výkon hlasovacího práva na VH v případě stanoveném zákonem (v případě, že se rozhoduje, zda jemu nebo další osobě jednající ve shodě má být prominuta povinnost či zda on nebo osoba ve shodě má být odvolán z funkce orgánu nebo člena orgánu společnosti pro porušení povinností) ledaže všichni společníci jednají ve shodě,
 4. zakládá povinnost učinit nabídku převzetí při ovládnutí společnosti s registrovanými účastnickými cennými papíry krom zákonem uvedených výjimek
 5. zakládá oznamovací povinnost podílu na hlasovacích právech


Číst dále

Jednatel s.r.o.

Je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jedná za společnost a jejím jménem. Statutárním orgánem s.r.o. je 1 či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě). Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro provozování živnosti zletilost, bezúhonnost atd.


ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít