TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Sídlo společnosti

Adresa, která je jako sídlo zapsaná v OR nebo v jiné zákonné evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku apriori své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího umístění. Sídlo má základní význam z hlediska tzv. národnosti PO. Ta určuje právo aplikovatelné na tuto osobu, způsobilost k právům a vymezuje, kdo jí poskytne diplomatickou ochranu. Rozlišují se 4 kritéria – sídlo, stát založení, stát podnikání, národnost společníků (ředitelů).

Smlouva o převodu zisku

Závazek převádět zisk může být sjednán jak v ovládací smlouvě, tak i samostatně – právním nástrojem je smlouva o převodu zisku - § 190a. Ovládaná osoba má z této smlouvy povinnost převádět zisk ovládající osobě, osoba ovládající má povinnost vyrovnat se každoročně s mimo stojícími společníky. 

Toto vyrovnání musí být přiměřené hospodářským výsledkům ovládané společnosti. Tyto závazky musí být ve smlouvě obsaženy, jinak je smlouva neplatná. Pokud však není vyrovnání přiměřené, lze se ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění uložení smlouvy ve sbírce listin domáhat u soudu určení výše vyrovnání. Jinak platí totéž jako o ovládací smlouvě.

Společnost s ručením omezeným

Společnost, jejíž zákl. kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do OR.

Patří mezi nejčastěji zakládané OS vůbec (výhody - oddělení kapitálu od os. majetku a zároveň garance věřitelům formou zákl. kapitálu; ideální pro střední a malé podnikání).

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel (popř. více jednatelů).

Správa vkladů společnosti

Tento institut umožňuje převzetí vkladů pro obchodní společnost (OS) ještě před jejím vznikem.

Správcem vkladů je:

  • některý ze zakladatelů (uvedeno v zakladatelském dokumentu),
  • či banka (jen peněžité vklady; na základě smlouvy z bankou)

Povinnosti správce:

  • vyžadovat předání vkladů, které musí být splaceny před vznikem OS
  • řádná správa
  • vydat pro účel zápisu OS do OR písemné prohlášení o splacení vkladů společníky (pokud v prohlášení uvede vyšší částku, než která je splacena, ručí za závazky OS věřitelům až do výše tohoto rozdílu - po dobu 5 let od zápisu do OR)
  • předat vklady (s plody a užitky) OS bez zbytečného odkladu (vyjma peněžitých vkladů na zvl. účtu u banky), nevznikne-li OS, musí vklady (s plody a užitky) bez zbytečného odkladu vrátit - za to ručí zakladatelé solidárně
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít