TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Založení společnosti a její vznik

Způsoby zakládání

 • systém volného zakládání - společnost je založena a jako PO vzniká současně s podpisem společenské smlouvy (SS)
 • systém koncesní - platné založení podmíněno stát. povolením
 • systém normativní (registrační) - k založení postačí uzavření SS, ale společnost jako PO vzniká až zápisem do veřejnoprávní evidence

Založení v ČR - právní jednání, jímž je vytvořen základní hmotněprávní předpoklad pro vznik společnosti jako právnické osoby


právním úkonem, jímž se OS zakládá, je

 • společenská smlouva
 • zakladatelská smlouva a stanovy (a.s.),
 • zakladatelská listina (s.r.o., a.s., je-li 1 zakladatel; forma notářského zápisu)

Podstatné náležitosti všech těchto dokumentů musí být shodné, musí dojít k úřednímu ověření pravosti podpisů osob, jež OS zakládají (legalizace; SS s.r.o. a ZS a.s. musí mít formu notářského zápisu - NotŘ zavádí jako nový druh not. zápis o rozhodnutí orgánu PO, který zakládá odpovědnost notáře za soulad zapisovaných skutečností s pr. předpisy). Je možné, aby SS podepsal také zakladatelův zmocněnec, pokud je vybaven písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Vznik společnosti -  společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do OR (jeho počátkem; prvozápis společnosti).
Mezi založením a vznikem se jedná o tzv. předběžnou společnost.
Návrh na zápis musí být podán do 90 dní od založení, příp. od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění - po zmeškání lhůty již nelze podnikatele zapsat (jde o hmotněprávní podmínku vzniku společnosti)

Číst dále

Založení společnosti s ručením omezeným (založení s.r.o.)

Zakladatelé (společníci) - mohou založit fyzické i právnické osoby. Právní úprava připouští řetězení, tj. společnost s ručením omezeným, která má jediného společníka, může být jediným zakladatelem/ společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Dle současné úpravy může být fyzická osoba jediným společníkem neomezeného počtu společností s ručením omezeným.  

Založení s.r.o. lze sepsáním společenské smlouvy (nebo zakladatelské listiny v případě jediného společníka).
forma - not. zápis

podstatné náležitosti:

 • název firmy (s povinným dodatkem) 
 • adresa sídla společnosti
 • určení společníků - firma či název a sídlo PO (vč. IČ a místa podnikání) nebo jména a bydliště FO (vč. R.Č.)
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených
 • předmět podnikání či činnosti (s.r.o. lze založit i za nepodnikatelským účelem - fiktivní čili formální PL) - předmětem mohou být i aktivity, jež lze provozovat jen prostřednictvím osob zvláště oprávněných (takto nelze vykonávat př. advokacii; v rámci jiných oborů však ani výkon těchto činností formou s.r.o. nezbavuje tyto osoby osobní a neomezené odpovědnosti za řádný výkon odborné činnosti založené zvl. předpisy - jde pak o solidární závazek s.r.o. i jejich)
 • výše zákl. kapitálu a výše vkladu každého společníka (vč. způsobu a lhůty splacení vkladu; u nepeněžitých vkladů nutno uvést jejich předmět a částku, kterou se započítávají na vklad společníka, a cenu dle posudku znalce)
 • jména a bydliště prvních jednatelů s.r.o. a způsob, jakým jednají jménem s.r.o. (určení počtu jednatelů společnosti)
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady (zřizuje-li se)
 • určení správce vkladu
 • jiné údaje dle Zákonu o obchodních korporacích
 • úředně ověřené podpisy všech zakladatelů

Vznik společnosti - zápis do OR - podmínky:

 • podání návrhu
 • zajištění průkazu podnikatelského oprávnění
 • splnění vkladové povinnosti v zákonném rozsahu (před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé vkladové ážio a nejméně 30% peněžitého vkladu; zbytek vkladové povinnosti musí společník splnit ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nepeněžité vklady zcela splaceny; každý peněžitý min. 30%; splacení celého emisního ažia); je-li 1 zakladatel, pak v plném rozsahu (nepeněžité vklady vyžadují posudek 2 znalců)
 • prokázání právního důvodu užívání místností, v nichž je sídlo s.r.o.
 • návrh na zápis podepisují (úředně ověřené) všichni jednatelé (návrh se podává jménem s.r.o.); s návrhem jsou spojeny údaje o skutečnostech zapisovaných do OR dle §28 ObchZ., vč. listin zakládaných do sbírky listin (zejména společenskou smlouvu, doklad o splnění povinného rozsahu splacení vkladů, posudek znalce oceňující nepeněžité vklady). V OR se s.r.o. zapíše do oddílu C.
Číst dále

Založení veřejné obchodní společnosti (založení v.o.s.)

Zakladatelé (společníci) v.o.s. jsou FO i PO (s výjimkou zvl. zákonů, př. banky), osoba tuzemská i zahraniční, min. 2, maximální počet není stanoven, ale ovšem platí pro stejnou osobu dĺe zákona, že lze být neomezeně ručícím společníkem jen v 1 obchodní společnosti (netýká se však př. societas či tichého společenství).

FO musí splňovat obec. podmínky provozování živnosti dle zvl. zákona a nesmí u ní být dána překážka provozování živnosti (bez ohledu na předmět podnikání společnosti).

U PO-společníka vykonává P a P spojené s účastí ve v.o.s. její SO, příp. jím pověřený zástupce (musí však splňovat podmínky stanovené pro FO).                  


Společenská smlouva (SS) 
forma
- písemná s úřed. ověřenými podpisy (SS může být uzavřena i zmocněncem vybaveným k tomu písemnou plnou mocí s úřed. ověřenými podpisem zmocnitele - ta se připojí ke SS)
podstatné náležitosti: 

 • firma a sídlo - firma s obligatorním dodatkem (viz výše)
 • určení společníků - firma či název a sídlo PO (IČO) nebo jméno a bydliště FO (RČ)
 • předmět podnikání - v mezích § 2 živn.zák.
 • podpisy

Vznik v.o.s.:

 • uzavření SS
 • před podáním návrhu na zápis do OR musí společníci opatřit oprávnění k výkonu pod. činnosti (zakladatelé musí prokázat živnost. úřadu založení v.o.s. a ustanovit pro výkon živnosti k tomu způsobilého odpovědného zástupce; společnosti vznikne živnost. oprávnění dnem, kdy sama vznikne), v.o.s. může být založena i za účelem spol. výkonu svobodných povolání = podnikání, jehož výkon svěřují spec. předpisy pouze FO (lze provádět jen pomocí osob k tomu oprávněných, §11 ŽZ)
 • v.o.s. vzniká dnem, k němuž byla zapsána do OR - návrh na zápis podepisují (úřed. ověřené) všichni společníci a přikládá se k němu SS (+ listiny dosvědčující údaje zapisované do OR), není-li návrh podán do 90 dnů od založení v.o.s. či od doručení živnost. či jiného pod. oprávnění, nelze již na základě tohoto oprávnění podat návrh na zápis
Číst dále

Zrušení a zánik společnosti

Formy zrušení společnosti

1) bez likvidace

 • jmění přechází na pr. nástupce (přeměny OS) 
 • při podání návrhu na prohlášení konkursu, jestliže je:
 • návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 • zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení či
 • zrušení konkursu, pokud majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu; za podmínky, že OS nemá žádný majetek (vyjma věcí vyloučených z podstaty); k výmazu z OR se tu nevyžaduje souhlas správce daně;

2) s likvidací - OS se zrušuje již okamžikem vstupu do likvidace.

Způsoby zrušení

Dobrovolné - dohodou všech společníků či rozhodnutím orgánu OS (disociační rozhodnutí) - tito mohou své rozhodnutí zrušit do doby, než se započalo s rozdělováním likvidačního zůstatku (dnem účinnosti takového rozhodnutí končí fce likvidátora; k tomuto dni musí OS sestavit mezitímní účet. závěrku)

Nucené - rozhodnutím soudu (na návrh st. orgánu či osoby s pr. zájmem; krajské soudy)

 • nečinnost - v uplynulých 2 letech se nekonala VH anebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány OS, jimž skončilo (či jejich všem členům) funkční období před více než 1 rokem, anebo OS po více než 2 roky neprovozuje žádnou činnost
 • ztráta oprávnění k podnikání
 • zánik předpokladů vyžadovaných zákonem pro vznik anebo OS nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky
 • porušování povinnosti vytvářet RF
 • porušování povinnosti vykonávat podnikatelskou činnost pomocí FO zvlášť oprávněných
 • porušení povinnosti prodat část podniku či se rozdělit uložené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • konkursem - viz zde výše (je-li zamítnut návrh na konkurs z jiného důvodu než pro nedostatek majetku, není OS zrušena; zbude-li po konkursu urč. majetek provede se likvidace)
 • soud stanoví lhůtu k odstranění důvodu zrušení, jestliže je odstranění možné

Společnost zaniká ke dni výmazu z OR (podobnost s jejím vznikem - zápis v OR).

Číst dále

Živnost

Živností se rozumí podnikání na základě živnostenského zákona, jde tedy o užší pojem než samotné podnikání obecně, jedná se jen o tu podnikatelskou činnost řídíce se živnostenským zákonem.
Podnikatelská činnost vyňatá z působnosti ŽZ upravená zvláštními předpisy, není živností.
Činnost nikde neupravená a nevyňatá z působnosti  ŽZ, i když jde o profesi neuvedenou v přílohách ŽZ, je živností a z tohoto hlediska je ŽZ subsidiární obecnou úpravou podmínek podnikání.

Činnosti, které nejsou živnostmi - taxativní výčet §3 odst.1,2,3

 • podnikatelské činnosti vykonávané jenom fyzickými osobami (např. svobodná povolání)
 • podnikatelské činnosti vykonávané zpravidla jen právnickými osobami (např. státní monopol, peněžnictví, pojišťovnictví, odvětví tzv. prvovýroby)
 • pronájem nemovitostí, bytů a  nebytových prostor a provozování dalších činností podle zvláštního právního předpisu 
Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít