TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Investiční společnost

Je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve: 

 1. vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo
 2. v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

K činnosti investiční společnosti je třeba povolení České národní banky. Firma obsahuje označení „investiční společnost“. Česká národní banka uděluje povolení pouze akciové společnosti, která

 • vydává pouze akcie na jméno,
 • jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území ČR,
 • předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury investiční společnosti,
 • má splacen základní kapitál.

Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy. Investiční společnost může obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

Číst dále

Jednání ve shodě

Pojem jednání ve shodě je upraven ust. § 78 Zákona o obchodních korporacích. Jednáním ve shodě je jednání několika osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt, postoupit nebo vykonávat hlasovací práva v určité osobě za účelem prosazení společného vlivu na jejím řízení, provozu podniku, obsazení statutárního nebo kontrolního orgánu nebo jiného ovlivnění chování takovéto osoby.

Ti, kdo jednají ve shodě, musí plnit povinnosti z toho plynoucí společně a nerozdílně. Jednání ve shodě musí být aktivní, nemusí být uzavřena zvláštní smlouva a musí sledovat právně relevantní cíl. Z toho plyne, že ne každé jednání je automaticky jednáním ve shodě.

Při jednání ve shodě tedy dochází k úmyslnému sladění, které nemusí být trvalé. Zákon tedy přesně nedefinuje jednání ve shodě, zakotvuje však vyvratitelné domněnky. 

 1. osoby, které mají určitý vztah ke společnosti, tedy právnická osoba  a její statutární orgán, osoby v jejich přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor, konkursní, vyrovnací či nucený správce
 2. ovládající a ovládané osoby
 3. osoby ovládané stejnou osobou
 4. osoby tvořící koncern
 5. s.r.o. a její společníci, v.o.s. a její společníci, k.s. a komplementáři. U těchto společníků platí, že i oni navzájem jednají jako osoby ve shodě
 6. osoby blízké – tak jak je definuje ObčZák v ust. § 22
 7. investiční společnost a jí obhospodařovaný fond investičních či penzijní fond a stejně tak i na postup takto obhospodařovaných fond. 

Důkazní břemeno, že osoby uvedené výše nejednají ve shodě nesou osoby, jimž svědčí právní domněnka.

Jednání ve shodě má podle Obchodního zákona mj. tyto právní důsledky: 

 1. zakládá ovládnutí společnosti, mají-li osoby jednající ve shodě tolik hlasů, že mohou prosazovat rozhodující vliv na řízení a provozování podniku,
 2. vylučuje právo na náhradu škody způsobenou neuhrazením újmy, jež byla způsobena realizací pokynu ovládající osoby jestliže všichni společníci jednají ve shodě,
 3. vylučuje výkon hlasovacího práva na VH v případě stanoveném zákonem (v případě, že se rozhoduje, zda jemu nebo další osobě jednající ve shodě má být prominuta povinnost či zda on nebo osoba ve shodě má být odvolán z funkce orgánu nebo člena orgánu společnosti pro porušení povinností) ledaže všichni společníci jednají ve shodě,
 4. zakládá povinnost učinit nabídku převzetí při ovládnutí společnosti s registrovanými účastnickými cennými papíry krom zákonem uvedených výjimek
 5. zakládá oznamovací povinnost podílu na hlasovacích právech


Číst dále

Jednatel s.r.o.

Je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jedná za společnost a jejím jménem. Statutárním orgánem s.r.o. je 1 či více jednatelů (počet je uveden ve společenské smlouvě). Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro provozování živnosti zletilost, bezúhonnost atd.


Komanditní společnost

Společnost, v níž 1 či více společníků ručí za závazky komanditní společnosti do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři). 
Komanditisté vkládají majetkové hodnoty, komplementáři pak osobní vklad. Na komanditní společnost se přiměřeně užívají ustanovení o veřejně obchodní společnosti, na právní postavení komanditistů pak ustanovení o společnosti s ručením omezeným, statutárním orgánem společnosti jsou vždy komplementáři.

Komanditní společnost je historicky nejstarší obchodní společností.

Koncern

Koncern vzniká seskupením formálně autonomních subjektů, z nichž některé jsou přes svoji zachovalou právní subjektivitu vůči jinému či jiným podřízeny tak, že koncern vystupuje jako centralizovaná entita vykazující jednotnou organizaci a jednotu vedení.

Koncern je definován v ust. § 79 Zákona o obchodních korporacích tak, že koncern tvoří jako jedno z podnikatelských seskupení alespoň dvě osoby, z nichž jedna má vůči druhé postavení osoby řídící. Koncern může vzniknout fakticky na bázi prosté existence vztahu ovládající a ovládané osoby (vyvratitelná domněnka) – pak hovoříme o faktickém koncernu. Koncern však může být konstituován i na základě tzv. ovládací smlouvy – pak hovoříme o smluvním koncernu.

Pojmovým znakem koncernu je spojení podniků několika právně autonomních osob do systému umožňujícího jejich jednotné řízení.  Jednotlivé koncernové podniky jsou řízeny v zájmu celku, což nemusí vést k současnému prospěchu každého z koncernových podniků.

Číst dále

Likvidace společnosti

Zákonem upravený postup, při němž dochází k mimosoudnímu vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osobyNastupuje obligatorně, pokud zákon výslovně neurčí, že jí není třeba (právní nástupce). Účelem je vyjasnit majetkové poměry OS. Likvidace je prováděna likvidátorem a až po jejím ukončení může dojít k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Nekalá soutěž

Nekalou soutěží  je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. 
Zákaz nekalých soutěží postihuje právní delikty, které nesměřují proti existenci konkurence, ale zneužívají ji deformacemi soutěžních pravidel s cílem poškodit soutěžitele nekalým způsobem.

Nekalou soutěží je zejména:

 • klamavá reklama
 • klamavé označování zboží a služeb
 • vyvolávání nebezpečí záměny
 • parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele
 • podplácení
 • zlehčování
 • srovnávací reklama
 • porušování obchodního tajemství
 • ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
Číst dále

Neoprávněné podnikání

Tento pojem řeší, jaké právní důsledky pro právní jednání má skutečnost, že určitá osoba podniká neoprávněně:

 • osoba podniká bez oprávnění
 • podnikání jí bylo zakázáno (např. zákaz činnosti rozsudkem soudu, pozastavení živnosti rozhodnutím živnostenského úřadu)
 • osoba sice oprávnění k podnikání má, ale její činnost rozsah takového oprávnění překračuje

Neplatnost společnosti

Neplatnost společnosti může prohlásit jen soud (i bez návrhu) z těchto důvodů:

 • nebyla uzavřena SS, ZS či ZL či nebyla dodržena jejich forma
 • skutečný předmět podnikání je nedovolený, příp. odporuje veřej. pořádku
 • v SS, ZS, ZL či stanovách chybí údaj o firmě či o vkladech společníků či o výši zákl. kapitálu (pokud jej zákon předepisuje) nebo o předmětu podnikání
 • nebylo dodrženo min. splacení vkladů
 • všichni zakladatelé jsou nesvéprávní
 • počet zakladatelů odporuje zákonu (jediný)


Uvedeným rozhodnutím vstupuje obchodní společnost do likvidace, takové rozhodnutí se zapisuje do Obchodního rejstříku a zveřejňuje v Obch. věstníku. Právní vztahy, do nichž neplatná Obchodní společnost vstoupila, nejsou neplatností dotčeny a jsou tedy platné. 

Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí o povolení zápisu společnosti do OR, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.

Číst dále

Obchodní podíl

Představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Obchodní podíl ve společnosti má vždy dvě stránky:

 • stránka kvantitativní – míra účasti společníka na OS; lze definovat obecně
 • kvalitativní – P a P s podílem spojené; u každé OS jiné – zde dále rozeznáváme
 • majetková práva do jejichž rámce zahrnujeme:
  • právo na podíl na zisku
  • právo na vypořádání společníka a společnosti
 • nemajetková práva která se dělí na:
  • právo podílet se na kontrole a řízení společnosti
  • právo na informace o záležitostech společnosti
 • majetkové povinnosti
  • vkladová povinnost
  • povinnost kompenzovat ztráty společnosti
 • nemajetkové povinnosti
  • povinnost zdržet se konkurenčního jednání
  • ostatní povinnosti – bývají zpravidla založeny společenskou smlouvou a vyplývají z konkrétních poměrů dané společnosti
Číst dále
Načíst další
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít